Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose a word that has different stress pattern: mineral             energy                 generate                introduce Choose a word that has different stress pattern: suspicion                  imagine                  celebrate                   important Choose a word that has different stress pattern:  purity               criticize                       ambition               eloquence Choose a word that has different stress pattern: representative                  disadvantaged                 anniversary              enthusiastic Choose the word whose stress is on the first syllable: contain                  consult                      connect                       cancel Choose a word that has different stress pattern: competitive              entertainment                   disqualify           especially                                                       Choose a word that has different stress pattern: foundation              festival                offerings                ancestor Choose a word that has different stress pattern: memorable                appreciate                embarrassing               apartment Choose a word that has different stress pattern: generate               excursion              gravity                  passenger Choose a word that has different stress pattern: density               government              consider             poverty Choose a word that has different stress pattern: spectacular                        ceremony                        indefinite                      prosperity Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    teenager                 agree               organize               degrade Choose the word whose stress is on the first syllable: corrupt                 migrate                    brother                           occur Choose a word that has different stress pattern: television               ability             necessary              conditioner Choose a word that has different stress pattern: photograph                   handicap                 honourable                  performance Choose a word that has different stress pattern: sociable               carefully                  nervousness            opportunity Choose a word that has different stress pattern: illiteracy                 eradication                  society                     essentially Choose a word that has different stress pattern: celebration                international                   exhibition                    professional Choose a word that has different stress pattern: pressure               Congress             venture                breakthrough Choose a word that has different stress pattern: atmosphere                 survival                  addition                  refusal

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.926
Thành viên mới nhất 587142154989176
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP