Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My brother didn't let me to go fishing with him. Choose a word that has different stress pattern: computer                popular                  million              special Choose a word that has different stress pattern: exhausted             researcher              pollute              windmill Choose a word that has different stress pattern: friendship               decade            history               attract Choose a word that has different stress pattern: frequently                   popular                moreover                   dominant Choose a word that has different stress pattern: relationship                   activity                  occasional                  invitation Choose a word that has different stress pattern: celebrate                   refreshment                        restaurant                     relative Choose a word that has different stress pattern: confide               matter                finish                even Choose the word whose stress is on the third syllable: picturesque                     industrial                     paragraph                      Internet Choose a word that has different stress pattern: introduce             buffalo                positive              ancestor Choose a word that has different stress pattern: reference             capacity               enjoyment              extinction Choose a word that has different stress pattern: figure                  limit                method               control Choose a word that has different stress pattern: interest                beside               evolve                  reserved Choose a word that has different stress pattern: maximum                performance                 handicapped             celebrate Choose a word that has different stress pattern: maintenance                    existence                   natural                   dinosaur Choose a word that has different stress pattern: acquaintance             easily            capable          quality Choose a word that has different stress pattern: consumption              resource             recipient                pesticide Choose a word that has different stress pattern: conquest              cosmonaut             pressure            minority Choose a word that has different stress pattern: pollutant                  national                   extinction                   responsible Choose a word that has different stress pattern: floppy              outlook                loyalty              protect

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.391
Thành viên mới nhất tra-my
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn