Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 6
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: splutter                dusk              lunch             huge Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   nervous                 source              pour                 resource Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: rather                      mother                       growth                    brother Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   design                  kind                    compile                    list Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   police             service                machine              miner Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: limits              fuels            needs              waters Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: affect                  vocabulary                       social                    grammatical Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   economic                   equal                    ethic                       evening Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: about                       mutual                           establish                    cut Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: rugby              music                undertake                dull Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: folkb                      of                   knife                     finish Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cord                cede                      camp               cup Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: charity                   champion                        champagne                        chopstick Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: loud                           sound                         scout                       bought Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: asleep           angry             bad           hat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: year                  near                 wear                  gear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: chemist                ache                    chest                    school Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: automobile                  mile                  smile                 file Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: comprise                    compulsory                   collection                  comment Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: strange              splash              snack              stand Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  oxygen                  junkyard                   battery                   country Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   service                advice              office                 practice Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   gull                pull               dull             skull Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   chair                cheap               chemist                children Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  relax                  chat                      famous                      calculation Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: smell                 swept                  sledge                   scene Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: moon              food            flood               pool Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   chemistry                  champagne                   chaos                 architect Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: suit                      September                     sugar                 son Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: twelve                    trench                    member                   result Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  architect                 orchard                  school               chemical Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   remote              represent                respect                 repeat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: speak            scream             spread             glean Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: agriculture            variety            solidarity             charity Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   bus             bunch           busy              punch Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: perform                 series                     period                     stereo Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  discharge               characterize                 change                   choose Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   liberty                ceremony                    opportunity                      supply Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   issue               minority              childish              brighten Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: costumes            ceases                forces             decreases

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.841
Thành viên mới nhất ngocthao14
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn