Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 5
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  maps                       butcher's                       tailor's                      words Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: site                 nominate                 sightseeing                   iron Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: horn              solemn              known               dance Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  wool                   good                 blood               food Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: like             pike               might               live Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: shower                 show                      low                   know Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    loser              months             cousin             relatives  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   pool             soon                book             shoot Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  house                   happen                   hair                      honor Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: floppy                  wrong                   follow                   mostly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: thirteen              smooth               healthy               tenth Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: comment                constancy                 longevity               society Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: effective            eradicate             enthusiastic                effort Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  pursuit               suitable             recruit                building Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cook             look              would          bound Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: stabbed               stepped               talked             missed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  found              round                announce                             should Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: encourage                 page              village               marriage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: ache             chart               archaeology               chaos Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   creature           creative             cream               cease Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: amount                outside              house               tourist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   official                     office                      orange                        longer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: watermelon              entertain               visit               wrestling Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: school                  stood                     good                    look Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: designed                   compiled                    launched                   supposed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  bow                  cow                  borrow                powder Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   bear                   tear                      heart                      pear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: trouble                  drought                   trousers                    announce Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: photos               social                    another                     broke Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   entertainment              complain               again                 mail Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  wind               wine               behind               night Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  but                     cut                       Sun                       put Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  though                 other                    theatre                     than Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: over           stone             tomb            comb Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   challenge                     architect                     launch                  which Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   message              page               damage               package Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: splash            shrank              nature              gasoline Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: physical                  bodybuilding                   unity                  qualify Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: minority               martyr             cosy              loyalty Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hobbỵ                   nearby                   bicỵcle                      property

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 236.167
Thành viên mới nhất pickyy2000
Thành viên VIP mới nhất phuc12a3333VIP