Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 11
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   shrine                 service                  distribution                 digit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   prospect              fuel               develop                  spend Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pasture             acquaintance              constant               talkative Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ghost                       most                      post                      lost  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mountain              obtain              contain            remain Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   anniversary               attitude                    affect               clap Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   acute              busy               huge              amuse Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   depth             with              smooth                    bathe Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   culture                   rugby                   kumquat                  mutual Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: goal              gondola                 guarantee                 generate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  cat               cup                coat            cell Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  stay                     manage                      may                        play Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: athletic              average                aquatic              avid Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   took                      look                       blood                          good Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   provide                      climber                     organize              native         Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: widely                   power                     own                   crowded Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   servant            her             very             verse Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   reported              helped               wicked               naked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  competitor               event                 entertain            title Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  serial               servant                     service                 servile Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  fun                   Buddhism                       mud                           cut Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: psychiatry               profitable            playing              polytechnic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  climber                  garbage                    breathing                  ability Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: consider               suitable              Asian              aside Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   after               advise                agreement                allowance Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  took              foot                pool               book Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    charity               gratitude              craft                attitude Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: couple            found                 throughout               thousand Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  garbage              attempt               amount                 popular Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hobby                  wealthy                     library                      butterfly Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: low                power                  allow                however Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  pond                off               follow             money Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   choir                choice                  soil              toilet Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: comfortable                 hobby                  knowledge                population Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  model                   recent                   event                       label Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: square              strange              occasion              game Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   acquaintance             alone                 apartment             attitude Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: western                   plenty                   twelfth                   pretty Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: slide                  swing                  smith                   sniff Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  contain              mountain                 again                  explain

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.753
Thành viên mới nhất 171175086903134
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn