Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: event                        ceremony                     establish                    spectacular Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ramp              rank               father                 bamboo Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   donation                remote               cosy                minority Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: strategy               general                geography               great Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  mine                 right                 live                   child Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: classis                   cranky                  gradual                   quality Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: drive                  driving                  drive              driven Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: rear               dear              bear            fear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: are              aware               share               compare Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: west                  yellow                   twelve                belief Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ache                 research               change                chat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  some            come             love               tombs Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cutlery                 party                  carry                  reply Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hobbies              tunes             fishes               admires Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hour              source                  course                resource Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: took                   book                  shoot                would Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   strives             skates               stays           earns Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    stuffed             picked              interested              focused Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: introduce                   solution                    honor                     computer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: metals                    insects                       coins                   collectors

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.026
Thành viên mới nhất Dung2812
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn