Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   poverty                  police                   polite               pollute Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: species                 villages                       consequences                     glasses Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  please                 pleasure                  tease               rose Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: walk                 whale                  waste                 wage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  than               thank                theory              thought Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: brother                breathing                 either              death Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: sure                 serious                 summer                   side Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: first                  circle                   mirror              bird Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pleasure                    precious                   prosperity                  stamp Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   danger               angel                  anger               magic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  percent             facet            decay              recent Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  reduce                  expect               city              receive Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  controversial                 contestant            swimsuit               acts Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: through             cousin              soup            group Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: accuse              accept                accident              success Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  book                wood                foot               truth Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   comment              coward                 clock               celebration Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   durian                  during                     dull                        cucumber Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: decided                  hatred                warned               sacred Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: outside                   provide                    gravity                  ice

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.621
Thành viên mới nhất 1870445663253852
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn