Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  treasure                 scream                 sneaky               cheat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: passenger                  figure                   language                 goal Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: choir              cheat             chemist           chorus Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   count                 sound              found              could Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  imagined                 pleased              rained           followed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: generous                gene               generally                giving Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: behaved             coughed              missed              looked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   line                diary               subscriber                digital Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: slave                 smash                    snake                 swathe Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  primary                participate                    while                  knife Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   sour               count               amount              tourist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  comic                  cotton                     post                      economic Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  butter                 put                    sugar                        push Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  beauty                apply                 physical              entirely Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: terrible                  delicious                       delightful                       behind  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: village             dangerous              gossip              passenger Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: reached               managed              played              formed Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  corner                torn                 autumn             operate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  few                     new                       threw                      knew Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   links                changes               games                 ways

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.124
Thành viên mới nhất nguyen-thi-huong-diu
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn