Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 11
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   persuade                     linguistic                     consume                      language Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: competitive                        spectator                        energy                     event Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:    laugh           through           eighth           lightning   Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: glean                  creature                     clear                      queen Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   energy                    battery                       humanity                supply Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   easy              please                 measure               teach Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: dusk                   under                     rude                   number Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  design                  sign                   singular                    mausoleum Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: represent                 remote                   dress                 general Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  unhappy                      uncle                         umbrella                      unit Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: partner                parent                 far                     market Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  peace                 ear                 hear               near Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mutual              universal              usual                 survey Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   residential              refreshment                 remote                 remember Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   rugby          gather         forget          gymnast Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: allow             low           show            growth Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: come             capture               coexist             appreciate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: best                    text                      exist                  letter Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  chew            celebrate                   accept                 guest Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   think                though                 thanks                 thick

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.142
Thành viên mới nhất hieu-tran
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn