Bài tập tiếng anh ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.

Trong tiếng Anh ta hay bắt gặp trường hợp muốn nhấn mạnh vào một phần nào đó của câu muốn diễn đạt và người nói sử dụng câu chẻ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách sử dụng của loại câu này: * Câu chẻ là câu có cấu trúc It is/was + …. that + … * Ta có thể nhấn mạnh chủ ngữ, tân ngữ, trạng ngữ của câu bằng cách đưa vào giữa It is/was và that 1. Nhấn mạnh chủ ngữ * It is/was + chủ ngữ (người) + who/that + V * It is/was + chủ ngữ (vật) + that + V VÍ DỤ Mr. Hung teaches English at my school — It is Mr Hung who/that teaches English at my school My dog made neighbors very scared — It was my dog that made neighbors very scared 2. Nhấn mạnh tân ngữ * It is/was + tân ngữ (người) + that/whom + S + V * It is/was + tân ngữ (danh từ riêng) + that + S + V * It is/was + tân ngữ (vật)+ that + S + V VÍ DỤ He gave his wife the whole confidential document — It was his wife that/whom he gave the whole confidential document I met Lan at the party — It was Lan that I met at a party She sent her friend a postcard — It was her friend that she sent a postcard 3. Nhấn mạnh trạng ngữ (thời gian, nơi chốn, cách thức, lý do,…) * It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O VÍ DỤ My father bought a new car last Sunday — It was last Sunday that my father bought a new I was born in this house — It was in his house that I was born You can kill computer viruses by using this software — It is by using this software that you can kill computer viruses My father repaired the bicycle for my brother — It was for my brother that my father repaired the bicycle

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.499
Thành viên mới nhất 2075563426051434
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn