Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:                        THE WORLD'S FIRST INTERNATIONAL FOOTBALL MATCH        The world's first international football match was a challenge match (1)_________ in Glasgow in 1872 between Scotland and England, with the first international (2)_______ , the inaugural edition of the British Home Championship taking place in 1884. At this stage, the sport was (3)________ played outside the United Kingdom. As football began to increase in (4)________ in other parts of the world at the turn (5)______ the century, it was held as a demonstration sport (with no medals (6)_______ ) at the 1900 and 1904 Summer Olympics, and at the 1906 Intercalated Games; football became an (7)________ competition at the 1908 Summer Olympics. Planned by The Football Association (FA), the event was for (8)_______ players only and was (9)_________ suspiciously as a show rather than a competition. Great Britain (represented by the England national amateur football team) (10)_________ the event in both 1908 and 1912.   1. A. held                   B. played                   C. broke out                    D. occurred 2. A. prize                  B. award                   C. tournament                  D. victory 3. A. rarely                 B. never                    C. ever                             D. always 4. A. popular              B. popularly               C. popularization             D. popularity 5. A. of                       B. in                           C. at                                D. by 6. A. given                 B. awarded                C. prized                          D. granted 7. A. mainly               B. primarily                 C. official                          D. unique 8. A. professional      B. skilled                    C. skillful                           D. amateur 9. A.regarded            B. considered            C. hoped                           D. believed 10. A. beaten            B. recorded                C. won                              D. scored  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.818
Thành viên mới nhất toantinhte123
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn