Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:          Jack Jones and his wife, Carla, (1)__________ is Brazilian, both work at the Mansfield Hotel in midtown Manhattan. Jack is (2)________ receptionist and Carla works in the hotel bar.          Jack says: "(3)__________ people visit New York every year. Our hotel has 124 rooms, and visitors come from (4)__________ the world, especially from the South America and Europe. I speak English. German, and Spanish. I don't speak Japanese, (5)_________ I want to learn it. Carla speaks English and French and Portuguese, of course. Our visitors (6)_________ doing many things. They often have breakfast in the hotel, a continental breakfast (7)________ croissants or bread, and espresso. Then perhaps after breakfast they visit the Empire State Building and the Museum of Modern Art and go (8)__________ at Macy's. They come back to the hotel at four o'clock and have tea or cappuccino and relax. Then in the evening they (9)__________ to a Broadway show. Carla and I work (10)_________ hours. I work from six o'clock in the morning until three in the afternoon, and Carla works from six in the evening until one in the morning, but we love our work."   1. A. whose                  B. that                      C. whom                     D. who 2. A. the                       B. an                         C. a                            D. Ø (nothing) 3. A. Millions                 B. Million                    C. Millions of              D. Million of 4. A. round                   B. over                      C. all over                  D. through 5. A. but                       B. yet                        C. also                       D. however 6. A. desire                  B. like                         C. wish                      D. want 7. A. on                        B. of                           C. for                         D. apart 8. A. shopping              B. shop                      C. to shop                 D. for shopping 9. A. arrive                   B. reach                     C. come                      D. go 10. A. long                   B. a lot                       C. much                      D. a great deal

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.843
Thành viên mới nhất crushzone
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn