Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:           Hypatia was born in Alexandria, in Egypt, in 370 A.D. For many centuries she was (1)_______ only woman scientist to have a place in the history books.          Hypatia’s father was director of Alexandria University, and he (2)________ sure his daughter had the best education available. This was unusual, as most women then had few (3)________ to study.         After studying in Athens and Rome, Hypatia returned to Alexandria (4) ________she began teaching mathematics. She soon became famous (5)________ her knowledge of new ideas.         We have no copies of her books, (6)________ we know that she wrote several important mathematical works. Hypatia was also interested in technology and (7)_______ several scientific tools to help with her work.         At the (8)________ many rulers were afraid of science, and (9)_________ connected with it was in danger. One day in March, 415, Hypatia (10)________ attacked in the street and killed.   1. A. one                         B. the                      C. a                      D. an 2. A. could                       B. made                  C. said                  D. put 3. A. classes                    B. customs              C. opportunities   D. teachers 4. A. where                     B. how                     C. there               D. which 5. A. from                        B. by                        C. for                   D. in 6. A.because                   B. but                      C. or                    D. as 7. A. did                           B. experimented     C. invented          D. learnt 8. A. day                          B. period                 C. year                 D. time 9. A. anyone                    B. nobody               C. all                     D. something 10. A. was                       B. had                     C. has                   D. is  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.696
Thành viên mới nhất 387949188280567
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn