Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the passage below and choose one correct answer for each question:         My name is Seumas McSporran and I’m a very busy man. I’m 60 years old and I have thirteen jobs. I am a postman, a politician, a fireman, a taxi driver, a school-bus driver, a boatman, an ambulance man, an accountant, a petrol attendant, a barman, and an undertaker. Also, I and my wife, Margaret, have a shop and a small hotel.        I live and work on the island of Gigha in the west of Scotland. Only 20 people live there but in summer 150 tourists come by boat every day.        Every weekday I get up at 6.00 and makes breakfast for the hotel guests. At 8.00 I drive the island’s children to school. At 9.00 I collect the post from the boat and deliver it to all the houses on the island. I also deliver the beer to the island’s only pub. Then I help Margaret in the shop.        My wife likes being busy. too. We never have holidays and we don’t watch television. In the evenings Margaret makes supper and I do the accounts. At 10.00 we have a glass of wine and then we go to bed. Perhaps our life isn’t very exciting, but we like it.   1. Mr. McSporran does all the following jobs EXCEPT . A. a firefighter             B. a driver                   C. a farmer                D. a mailman 2. Giaha is the name of ______________ A. his wife                                        B. his hotel C. the shop where they work          D. the island where they live 3. Tourists _____________ to the island. A. sail                B. fly                 C. swim                  D. drive 4. The word “it” in paragraph 3 refer to ________________. A. beer              B. post             C. boat                    D. pub 5. According to the passage which is true about Seumas McSporran? A. He likes the job as a postman most. B. He and his wife go on holiday every year. C. He does the accounts in the evening. D. He goes to bed very late.  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.345
Thành viên mới nhất 1930848720539151
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn