Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the following passage and choose the best answer for each blank:           When you think of a language, you probably think of speaking and writing. There is, (1)________, another kind of language - a sign one. It is (2)________ body language. People speak body language by the (3)_________ they sit, stand, look, and walk, (4)________ saying a word.           Some body language is the (5)__________ all over the world. All people smile when they're happy and (6)_______ their eyes wide when they are surprised. (7)______ body language is different in different countries.          (8)_________, when native English speakers talk, they stand quite close. Ask a friend to stand near you, and hold out your arms. (9)__________ your fingers just touch the person's shoulder, you're at the (10)_______ that English speakers find comfortable.   1. A. indeed                 B. though                 C. however                   D. therefore 2. A. called                   B. known                 C. defined                      D. regarded 3. A. way                     B. action                   C. mode                        D. style 4. A. not                      B. without                 C. no                             D. but not 5. A. similar                 B. familiar                  C. equal                        D. same 6. A. widen                  B. broaden               C. hold                           D. open 7. A. Others                 B. Other                   C. The other                   D. The others 8. A. Such as               B. For example         C. Let's say                    D. That is 9. A. When                  B. As                         C. If                                D. As far as 10. A. distance            B. line                       C. length                        D. path

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn