Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 1
Thời gian làm bài: 10 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 1/1
Nếu là thành viên VIP: 1/1
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Read the passage below and choose one correct answer for each question:        Marie Curie, the Polish-born chemist, was a courageous and determined woman. She was born on November 7th, 1867. She left her home for Paris to pursue her interest in science. Living in poverty, she still managed to graduate at the top of the class. She met Pierre Curie shortly after graduation and married him a year later.        Together, Pierre and Marie formed the most famous husband-and- wife partnership in science history. They discovered the radioactive elements, Polonium and Radium. They were awarded the Nobel prize for Physics in 1903.   1. The word “determined” in paragraph 1 means most nearly _______________ . A. resolute             B. found out                 C. brave                  D. honest 2. What did Marie Curie go to France for? A. To find a job                   B. To earn her living C. To study                         D. To take up a new hobby 3. How was Marie Curie when she first lived in Paris? A. bored                 B. poor                  C. rich                     D. lively 4. How old was Marie Curie when she won the first Nobel Prize? A. 30 years old              B. 36 years old            C. 44 years old               D. 67 years old 5. Polonium is a _____________. A. country           B. science history                C. prize                D. radioactive elements  

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.478
Thành viên mới nhất 549078052153308
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn