Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the different meaning to the root one: We drove to Paris and then flew to Rome. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Although I got up later than usual this morning, I came to class on time. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Unless you can swim, you are allowed to sail this boat. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I have to hurry to he online before 9.00 this morning. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I'll break a promise if I tell you her name. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The holiday wouldn't have cost so much if they hadn't gone abroad. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mr Bridges is by far the richest man I know. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “I have just bought a new bike for you”, said my mother. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The news of her marriage caused no little surprise. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I'll come with you, shall I? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Suppose you lost your wallet. What would you do? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I am saving money to buy a new motorbike. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: His wife said it was quite unusual for him to read in bed Choose one sentence that has the same meaning to the root one:  “Minh has sent lots of emails to me since we were pen pals, ” said Thanh Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Tom regrets selling his house. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Due to the government's policy, some farming areas have been abandoned. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I have never seen such an interesting film. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “I’m dying for a cup of coffee. ” Marry said to Jack. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The power failed while we were having dinner at a restaurant. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If he wrote to her, she would be happy.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.247
Thành viên mới nhất 771752853020936
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP