Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: If you don't spend less, you won't be able to buy the house. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The milk was too sour to drink. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Knowing nothing about Nga illness. I didn't visit her. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He could not afford to go abroad for further study. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: It took him three hours to do his homework. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I can't come to your party because I'm too busy. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We didn't recognize him until he came into the light. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The train leaves for Paris in half an hour. Choose one sentence that has the different meaning to the root one: She met Pierre in 1894 and in the following year they were married. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Having told about his bad result of the driving test, he went out without saying any word. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Unlike his sister, Bob exercises every day. Choose one sentence that has the different meaning to the root one: Her living conditions were difficult. However, she studied very well. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The exam lasts four hours. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Mary left early so as not to miss the train. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although it was cold, we all went for a walk. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Why did you get angry with your mother? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He's going to take your life one day. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Please don't go out now. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She should know better than to lend the money to him. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We stayed in that hotel despite the noise.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.050
Thành viên mới nhất 101877106895365230023
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn