Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning to the root one: In France, if one is invited out to a dinner, it is perfectly to go without a bottle of wine. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The traffic jam prevented me from going to work. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: John finds astronomy very interesting. Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one: Why isn't this radio working? Choose one sentence that has the same meaning to the root one: We stayed in that hotel despite the noise. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She began to play the piano three years ago. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although Sue felt tired, she stayed up late talking to Jill. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: "I'll tell you about this tomorrow, Mary, " said Tom. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Mary can cook better than her mother. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He could have gone by bus and so saved a lot of money. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She is designing a new fashion. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: We must take steps to preserve natural resources otherwise the planet will be in danger. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Unless you have a driving licence, you aren’t allowed to ride a motorbike. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Your refusal to attend the party made everyone feel sad. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I don't suppose it's going to rain this afternoon. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Bob is sure to pass the examination. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: The teacher said to us: "Don't he late for class. " Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Cigarettes can seriously damage your health.   Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She is sure to come to the concert. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He prefers typing to writing by hand.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.465
Thành viên mới nhất 455559641566386
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn