Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although she is rich, she can t afford to buy the car. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I'm going to take the money to my bank. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I would rather have an egg for breakfast. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He didn't come until 6 o'clock. Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one: Phong rides a bike to school every day. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: David is thought to be a good actor. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She told me she had to be home by ten o'clock. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: That was a silly thing to say. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: By the time we arrived, all the students in my class had left. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: They find it necessary to have a big meal for lunch. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: “Would you mind lending me your dictionary? ” Hoa asked. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: They arrived too late to get good seats. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Peter has hardly worked since April. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Jean has been to London. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I don't care what they say, I don't believe them. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: She has just made this dress. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I like to play tennis in the summer. Choose one sentence that has the nearest meaning to the root one: Mr. Thanh doesn’t live near his office. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: If you had studied hard for your examination, you would have passed it. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I saved up some money in order to buy a new computer.

Thành viên đã làm bài (1)
Lechau
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.469
Thành viên mới nhất 110931171001551633843
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn