Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose one sentence that has the same meaning as the root one: He is happy because he is going to see her. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: I would rather have an egg for breakfast. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We are able to do many useful things thanks to the internet. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: It was such a boring play that we left the theater in the middle. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: We expected Larry to accept the job, but he didn't. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: Your recent column on TV violence gave a very one-sided view of the subject. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: It’s pity that you didn’t work hard for your University entrance examination. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: He agreed to go climbing although he hated heights. Choose one sentence that has the different meaning to the root one: She had to work as a private tutor to get money for study. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I haven’t got money, so I’m not going on holiday. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I prefer tea to coffee Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Bob had better go before it gets dark. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: He used to visit Mary once a week. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: The cinema did not become an industry until ¡915. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Why are you saving money? Choose one sentence that has the same meaning as the root one: Will the last person to leave switch off the lights. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: I didn’t listen to him and I didn’t have a job. Choose one sentence that has the same meaning to the root one: If you don't come, you will be punished for your bad behavior. Choose one sentence that has the same meaning as the root one: It won't rain tomorrow.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.453
Thành viên mới nhất 968864403281841
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn