Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: clear / the chart / the number of foreign visitors / Hue / 2008 / bigger / in 2004//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / go / camp / hill / nearby //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: 5 June 1911, Ho Chi Minh / leave / Vietnam / a French steamer / work / a kitchen helper /  find out the way / free / own country //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Remember / take some photographs / tell me about the camping. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The main characters / Scarlet O'Hara / clever / ambitious / girl / who/ do / anything / get /  what / she / want / Rhett Butler / Starlet’s love interest / third husband / who / portray / perfect man. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / visit / grandparents / weekend / are / to / your / next / going //? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Why / you / join / us / this trip / ? //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / came / neighbors / coffee / sometimes / see / for / cup / to / a / my / of //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The graph / show / oil / use / 40% of the whole world’s energy. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / just complete / two-year bilingual secretarial course/ local college // Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Now / I would like / have a refund / change for a better one. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / look forward / hear / you / and / get / a quick resolution / this problem//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: job / to / going / the / to /I a / are / capital / you / find //? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Ho Chi Minh / born/ May 19,1890 / Hoang Tru Village / Nam Dan District / Nghe An Province / Vietnam / beloved father / the Vietnamese //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / at university / an embarrassing experience / never forget. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: will / do / it / this / what / you / if / rains / afternoon //? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: They / eat / type / vegetation / call / sea grass / grow / the sea floor // Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / wait / you / 4.00 p.m. tomorrow. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  He / murder / one month later / New York City / 8 December 1980. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / look forward to / meet / you / weekend.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.696
Thành viên mới nhất 387949188280567
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn