Ghi nhớ bài học |

Bài số 7
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Hillary Clinton's father / successful businessman/ the textile industry / her mother / homemaker // Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: New Victory Football Club / play / friendly match / Wonderful Idols Club/ 5 p.m / Sunday, September 5th / Hoa Hong school football field //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / also / invite / some / classmates. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:   I / havel / off / tomorrow / you / come / afternoon?//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: witnessed / accident / home / I / an / on / way / the //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: machine / can / calculations / a / electronic / a / small / that / calculator / do / is //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: When / come / school / turn right / look / gas station / the left //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: December 8, 1980 / Lennon / be shot / death / outside his apartment / New York. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: 20% of the smoke / come/ burning garbage. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The shop assistant / refuse it / behave impolitely. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Deaf-mute / term / use / identify / person / deaf / have / degree of speaking ability. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: already / to / Jack / that / written / headmaster / told / the / had / me / he //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He / start school / seven. Besides violin lessons / religious education / begin / study mathematics. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: More /15 movies / show / Ngoc Khanh cinema / three months//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Certainly / I / give / lot / books / you / choose / you want // Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Remove / battery compartment cover. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The second proportion of the graph / gas / identify / 28%. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He / die / 18 April, 1955 / New Jersey, the USA. He / cremate / his ashes / be scattered at a disclosed place. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Ho Chi Minh / die/ heart failure / the morning / September 2,1969/ Hanoi / the age / 79 //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  Books and papers / his case / scatter about the ground / apologize / I / confused / I shout at him.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.050
Thành viên mới nhất 101877106895365230023
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn