Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / not / like / the classroom / because / the poor quality / its facilities//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / want / my stereo / put / together / couldn't make / sense / instruction//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My grandparent / house / end / road //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: often / go / concert / how / your / to / do / the / family //? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Insert / the two batteries / the battery compartment / ensure / correct polarity. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: In short / most / energy / use every day/ come from fossil fuels / cause / serious pollution. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The number / foreign visitors / Hue / 2007/ rank / the second / and / 2004 / rank / the lowest / 98,000 visitors//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: apologize / coming / he / me / for / late / telephoned / to //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / carry my camera / we / take some photographs. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: great / have you join us / the picnic. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I /write / make a complaint / the tape recorder / I / buy / your shop / two days ago. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: unemployed / have / disadvantages / but/ good things / too//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Sea turtles / play / important roles / the ecosystems / the oceans / beaches//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: More / more / people / buy / colour / TV//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Noah Webster / great impact / American English. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Films / entertain / educate / enlighten / inspire / audiences. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: meet / you / the / half / we / outside / stadium / an / will / in / hour //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I wish you / a good time / I / come to see you after my examination. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Thank you very much / invitation / I / come / your house / on time / Good bye. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / happy / if / you / come / Vietnam / enjoy / our Mid-Autumn Festival / last year//.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.031
Thành viên mới nhất 117104853909359102561
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn