Ghi nhớ bài học |

Bài số 5
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: patients / looks / person / is / a / who / after / nurse / a //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The shop assistant / instruct / me / use the tape recorder / it / work / perfectly. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: This capital / famous / the center / the federal government of the United States / and/ many / nation's monuments / museums //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: wait / you / will / an / here / get / for / and / aspirin / I //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Marine turtles / catch / worldwide / though / illegal / hunt / them / many countries//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / letter / forget / post / gave / don't / the / I / to //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The Beatles / record / their final album / Abbey Road / July, 1969. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / busy / prepare / my English examination / next week. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: children / household / young / with / tasks / enjoy / helping //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / take / bike / we / have / leisure ride / the farm Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / return / the tape recorder / this letter / get the full refund of 500 dollars. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: ticket / cost / only / 5,000 VND//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: John Lennon / gain / worldwide / fame / one / the founding members / The Beatles //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: high / aunt / teaches / a / my / English / at / school //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: my parents / arrange / picnic / the National Park / weekend. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: been / our / a /has / built / village / new / just / in / school //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: There/ heavy loss/ life/ earthquake/ struck/ Tangshan city yesterday//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: here / build / is / Council / the / going / school / to / City / a //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: How / you / congratulation / good result / last semester examinations / what / you / do / summer holiday.// Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Today / most people / the USA / spell words / different from / people in Britain / Webster’s original dictionary.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.397
Thành viên mới nhất lêhuyềnn
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn