Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: meal / weeks / we / a / for / haven't  / good / three / had //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She / get / married / Bill Clinton / October 11, 1975 / and /they / have / only one / daughter//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Two days ago / I / buy / a CD-ROM of Cambridge Advanced Learner’s Dictionary / your shop / I still keep the receipt. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Now / another Mid-Autumn Festival / come / some weeks / it / nice / see you / here / us//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: exhausted batteries / dispose off / a special container / they / consider / toxic waste. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Hanoi / Capital city Vietnam / locate / the right bank / the Red River //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: In Australia / schools / disabled children / begin / in the late 1800s / charitable organisations. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Its population / estimate / over 3.3 million / 2007 / constantly / grow / due to / become / major metropolitan area / Northern Vietnam. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: She / embark / a career / law / after / graduate / Yale Law School / 1973 //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: why / do / Tam / listening / jazz / you / enjoys / to / know //? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / write / reply / your advertisement / yesterday’s Fashion.// Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: who / hear / deaf / one / can't / anything / a / person / the / is //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Children / disabilities / share / same class / nondisabled children / possible. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Survivors / say / Tangsan / industry city / one million people/ 160 km / East Beijing / completely destroy//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The film / very controversial / ending / marriage / love/ Rhett Butler / Scarlet O'Hara//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Hanoi / experience / the typical climate / northern Vietnam / where / summers / hot and humid / winters / relatively / cool and dry //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Reach / grandparent / house / turn right / parking lot / left / the corner //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I see/ you / tell / the similarities and differences / Halloween / Mid-Autumn Festival //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: take the first turning / the left / keep on / you / see / post office / the right. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The aim / the match / raise money / the disabled students / have good study //.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.824
Thành viên mới nhất 453556161757708
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn