Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: 1956 / Lennon / form his first group, the Quarrymen / later be changed / the Beatles / he / meet / Paul McCartney. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Unfortunate / few / these miners / survive//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / wait / hear / you. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: We / invite / you / join.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Hillary Clinton / First Lady / the United States / 1993 / 20011 born / October 26, 1947 / Chicago, Illinois//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: He / suggest / new ways / pronounce words / add / new words / not belong to British English. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / write / complain / the equipments / your company / set / the classroom //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Ho Chi Minh / also / establish / the communist-governed Democratic Republic / Vietnam / 1945 / and / lead / the North Vietnamese / defeat / the French Union / 1954 / Dien Bien Phu //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My friends / I / take / trip / my hometown /Lao Cai //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: furthermore / plenty / time / read newspapers/ / have / leisurely breakfast //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The city / locate / on the north bank / the Potomac River //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / sure it / great fun / camp / the national park. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The visual elements / cinema / need no translation / give / motion picture / universal power of communication Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: what / reason / his change / mind?//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: shall / forget / dreadful / life / my / I / never / day / in / that //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: John Lennon / English pop singer / born / 1940 / Liverpool, England. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Thank you / very much / invite.   Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / write / give you directions / my house / I also enclose a map Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Thank you / invite / I am sorry / I cannot join you. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The film / base / novel / the same name / Margaret Mitchell //.

Thành viên đã làm bài (1)
hoangthuan
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.215
Thành viên mới nhất 2067075696896962
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP