Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: June 12, 1965 / the Beatles members / award / the order of Member of the British Empire / the Queen. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / tend / do anything / entertainment / after the examination? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Albert Einstein / born / 14 March, 1897 / Germany. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Some programmes / informative/ others//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / bring it back / the shop / the shop assistant / refuse to change it / I / show / the receipt. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Lennon / two sons / Julian Lennon / his first wife / Sean Ono Lennon / his second wife//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Mr. Ha / about / traveling / does / worry / son's / why / his //? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: As a child / she / participate / swimming / baseball / other sports / earn / many awards / public schools in Park Ridge //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The air conditioner / not world well / because / its air filter / fail / stop / the smell //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Hanoi / famous / ancient beauty / excellent museums / abundance / opportunities / shopping, leisure activities / locals / tourists //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: John Lennon / born / 9 October 1940 / Liverpool / England / rock musician / singer / songwriter / artist/ peace activist // Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Coal / account for / 23% / the total amount of energy / use / every year. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: sister / going / get / next / my / is / to / married / week //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / not install the program into my computer / I / take / the CD back / the shop / ask for another one. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: the chart / the number of foreign visitors / Hue / 2008 / the biggest / 220,000 visitors//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: know / which / computers / do / shop / sells / you / a //? Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / think / you / come / discover / it / yourself //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: good / interesting / and / people / the / was / the / were / food //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Washington, D.C., / the capital / the United States / found / July 16, 1790.// Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The chart / show / the number / foreign visitor arrivals / Hue Citadel City / 2004 / 2008 /.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.821
Thành viên mới nhất hoang-nam
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn