Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: However / I / take / it home / my surprise / it / not the one / I / choose. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: sum up / cars / take the main responsibility / air pollution. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / certainly / come / spend / weekend / you. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: you / come out of / bus stop, turn right / keep walking / go over a bridge. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: My house / next to / post office / you / not miss it. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: It / estimate / about 20 thousand people / use Braille / method / use / blind people / read and write. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: After / many years / traveling / many countries / the world / in 1941 / Ho Chi Minh returned /  Vietnam / lead / the Viet Minh independence movement //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Gone with the Wind / the effect / the American Civil War / the old order / the South / the aftermath / the war. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Hydro and nuclear / responsible / the rest 9%. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: couldn't / to / which / pity / Dr. Phong / come / the / a / was / party //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / walk around / find the classroom / I / suddenly / run into / handsome young man / he / drop his case. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Washington, D.C. / also / host / 172 foreign embassies / as well as / the headquarters / many international organizations//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: don't / the / will / very / I / think / exam / be / difficult //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: The chart / also / say / the number / visitors / Hue / increase / sharply / this / mean / Hue / become / attractive tourist destination / recent years//. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: I / be grateful / you send / more information / job / application form.// Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Then / close / the battery compartment / fit the cover / click / in position. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given:  I / think / nothing / better than / go for a picnic / you and our classmates. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Sea turtles / turtles / find / all the world's oceans / except / Arctic Ocean //. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Factories / dispose / about 34% of the smoke / the atmosphere. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: Washington, D.C. / resident population / 588,292 / however / population / rise / over one million people / during / the workweek / due to / commuters / the surrounding suburbs //.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.136
Thành viên mới nhất 396687884177653
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn