Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The students were interested in take a field trip to the National Museum, but they were not able to raise enough money. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Although they been advertised the position for six months, none of the people who have applied for the job is qualified. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The World Cup is regarded as the world champion of the sport. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: After he finished writing the letter he went to post it immediately. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: He takes risky of his life to survive the tiger from the trap. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I'm going to the airport to meet my old friend, that comes to stay with me for a week. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The station calls out variable reasons forthe delay of the train. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: In spite interruption, she was still able to finish her assignment before class. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The fish has become a popular item on the menus of most restaurants. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My suit is very dirty now. I'm going to make my suit dry-cleaned for the party. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We are studying at a high school where is very famous in the country. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Take an umbrella with you. It's going to raining. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We've run out of cooking oil. I'll going to get some. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: London serves as the larger aviation center in the world. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: When he was at secondary school, he won first price for good behavior. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Alike other forms of energy, natural gas may be used to heat homes, cook food, and even run automobiles. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Ms. Do is on vacation, but either her assistant or the division manager can help you of your request. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The English teacher required so different skills that students need to perfect. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Each year, tourists from all parts of Vietnam travel to Nghe An to visit a birthplace of uncle Ho. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Because of he was ill, he had to stay at home.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.620
Thành viên mới nhất 688793114845502
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn