Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It's nearly two years since I last have gone to Dalat. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: They have left their house empty since years. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Most of our ideas of what ancient people looked and dressed come from the works of Renaissance artists. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Last night, before going to bed all the students watched a very interesting film. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: TV presents information and entertainment visual and we receive them through eyes. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: They had played cards since 9 o'clock this morning. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Mr. Vy leaves the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5.30. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Here’s the novel I meant to give you yesterday but I can’t find you anywhere. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: What CD do you want to listen to tonight, a lyrical or a strong beat one? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Sales of the newest computer have doubled since the past eight months. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: They were several reasons why he couldn't perform in the concert. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Alaska is the coldest than all the states in the United States. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Despite its height, Mount Whitney, one of North America's high mountains, is popular with hikers. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Our teacher sometimes encourages us do our homework in class when we have time. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: According to the weather forecast it is raining tomorrow. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I always go to school by the bicycle. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I have a feeling that something strange is happening in a minute. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: In spite of many people found a better and happier life in America, they did not find America equal opportunities. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: A dolphin, often called a "porpoise", is considered to be one of the brightest among animal. Choose the correct sentence which is built from the words and phrases given: imagine / who / happen / run / into / yesterday / just.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.801
Thành viên mới nhất 429344477538454
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn