Ghi nhớ bài học |

Bài số 6
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I wait for him from nine o’clock and then went home. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The class was cancelled because of there weren't enough students. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: A mature person is the one who has a fully develop mind. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: This house hasn’t been white wash for ages. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My sister is looking for a new job because her present one is very bored. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My brother is studying English hard so as that to gain a study tour abroad. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The music which were called Pink made me crazy when listening. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: No one would have attended the lecture if you told the truth about the guest speaker. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Platinum is a rare and value metal, white in color, and easy to work. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We haven't seen Jim since he has left school in 2005. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The explorers were strong and healthy although they walked for more than five hours. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Hoi An was recognized by UNESCO like a World Cultural Heritage Site in 1999. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The Japanese Covered Bridge built in the 16th century is still well-preserving in Hoi An. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Mr. Ha is very worried about his son’s traveling because there’s so many traffic on the way to and from school. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Almost all books have few errors in them because of the care taken to check their proof pages before the final printing. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: An has been sleeping for two hours what the telephone rang. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It was not until she left him that he had realized his love for her. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Peter comes from Witney, that is near Oxford. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: A good teacher always explains when her students understand the lecture carefully. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Cotton is one of the most popular fibers used to do clothes.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.567
Thành viên mới nhất duongkbis
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn