Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: What might happen if the police hadn't arrived so quickly? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Though her difficult living condition, Marie worked extremely hard to earn a degree. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: He has just got his brother to buy him a newspaper. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: His father told him that the Earth had moved around the Sun. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Despite it was raining heavily, he rushed to see her without a raincoat. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It was not until 1937 when the southernmost source of the Nile River was discovered. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: There were many students at the meeting, several of that were retarded ones. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It is extremely important for an engineer to know to use a computer. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We always expect get as many good marks at school as possible. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We all prefer spend our holiday in the countryside. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: My teacher is used to check students’ old lessons. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Although the cold weather, we all went for a walk. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: In spite of the car was cheap, it was in good condition. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: There has been six cases of the disease so far in this hospital. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Nobody were injured in the accident, were they? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: The children are so exciting about the field trip tomorrow that they can’t sleep. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Traditional films are made up of series of individual images called frames. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Although his early lead, Hudson lost the race. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: We should talk about this problem. Can we make a meeting? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I promise that I am going to buy you a new computer soon.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.567
Thành viên mới nhất duongkbis
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn