Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Heathrow Airport carries many international passengers than any other airports in the world. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: What did you do if they had spoken to you like that? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Don’t try that kind of food. I’m sure you will like it. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Have you finish the report yet? Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Despite our house was very old and small, we enjoyed living there. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Every day my parents work hard earn money for our little family. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: There is not enough room in zoos to house all the others subspecies that need preserving. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: This is the first time I visited China. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Her son was considered to have the ability of entering university at the age of sixteen. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Very few cities in the world are as expensive so New York is. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: It's about time you have your hair cut. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Marie Curie was very poor, she had a little money to live on in Paris. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: I try to learn English well to finding a good job in the future. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: With lots of attempts from the villagers the road finally has been widen. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Check cards are used for replace money. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: She was sad after she reads her boyfriend's letter. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Alike other forms of energy, natural gas may be used to heat homes, cook food, and even run automobiles. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: Unless clients have trouble using software, they can call our computer helpline. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: That's the man who daughter is studying with me. Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it: If he doesn't make that music down soon. I'm going to give him a piece of my mind.

Thành viên đã làm bài (1)
hoangthuan
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 257.790
Thành viên mới nhất 475223972927977
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn