Ghi nhớ bài học |

Bài số 10
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: The goal keeper is the only player allowed to touch the ball ___________ the hands while the ball is __________ play.   Choose the best answer for the following sentence: China is a huge country, containing a ____________ of culture and diversity of landscape.   Choose the best answer for the following sentence: Nam: “Why do we use T.V _________?'' Tuan: “To watch news, performances, football matches, and to learn foreign languages” Choose the best answer for the following sentence: The local authorities ____________ this market to build a new school for the children in the area next month. Choose the best answer for the following sentence: I hopes she doesn't keep us ___________. Choose the best answer for the following sentence: - __________________? - My uncle, a famous guitarist, does. Choose the best answer for the following sentence: I've known him __________ I left college.   Choose the best answer for the following sentence: Film is considered to be __________ important art form, __________ source of popular entertainment, and __________ powerful method for educating. Choose the best answer for the following sentence: My grandfather is too old to eat rare beef. We need to ______________ it for him. Choose the best answer for the following sentence: ____________ of all our efforts we failed. Choose the best answer for the following sentence: Pictures, real objects, posters, etc. are __________ aid in teaching. Choose the best answer for the following sentence: There’s a serious accidents on my way here. Many people were injured but only some __________ to hospital. Choose the best answer for the following sentence: How much money ___________ for your vacation? Choose the best answer for the following sentence: Does _________ Philippines belong to the Pacific Rim? - Yes, it is. Choose the best answer for the following sentence: I think our lives _____________ so dull and boring without music.   Choose the best answer for the following sentence: Embroidery and pottery are among the ______________ which are displayed attractively in that souvenir shop.   Choose the best answer for the following sentence: She was amazed ___________ how calm she felt after the accident. Choose the best answer for the following sentence: In spite of his illness, he ____________. Choose the best answer for the following sentence: He took _____________ the position that his father had obtained at the college. Choose the best answer for the following sentence: The overall situation is good ___________ a few minor problems.

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.150
Thành viên mới nhất kiet-tuan-nguyen
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn