Ghi nhớ bài học |

Bài số 9
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: Most of the scenes were ___________ in a studio.   Choose the best answer for the following sentence: Why do you go out without my _________? Choose the best answer for the following sentence: This decision may put their lives ___________, but they have no choice.   Choose the best answer for the following sentence: Keep silent! My father ________ in his room. Choose the best answer for the following sentence: A national _____________ is a country’s official song which is played and/or sung on public occasions.   Choose the best answer for the following sentence: Everyday _____________ the way to school he sees beautiful green fields with a lot of working farmers. Choose the best answer for the following sentence: If he ___________, he will be punished by his friends.   Choose the best answer for the following sentence: Seeing a film at home is _______________ than going to the cinema.   Choose the best answer for the following sentence: My grandfather, __________ a wise man. has greatly influenced my life.   Choose the best answer for the following sentence: - ______________________? - Vietnamese.   Choose the best answer for the following sentence: The audience was amazed ___________ his ability to control the ball.   Choose the best answer for the following sentence: You ____________ go to the dentist's before your toothache gets worse.   Choose the best answer for the following sentence: We will have our first ____________ at night on this trip!   Choose the best answer for the following sentence: Is it ____________ spending a lot of money on the goods? Choose the best answer for the following sentence: There’s no need for you to concern yourself ___________ what happened. Choose the best answer for the following sentence: None of the students ____________ in our this problem yet. Choose the best answer for the following sentence: They had never come ____________ such a beautiful little village before.   Choose the best answer for the following sentence: I graduated from university in 2000. _________ then I have been working as a journalist for this editorial office.   Choose the best answer for the following sentence: Linh: “Ha Long, Do you like it?” Mai: “_________”   Choose the best answer for the following sentence: Teacher: "Where did the story __________ from?" Hai: “From China”

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.214
Thành viên mới nhất phan-ngoc-phuong-anh
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn