Ghi nhớ bài học |

Bài số 8
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the best answer for the following sentence: When there __________ a full moon, the ocean tides will be higher. Choose the best answer for the following sentence: We ___________ our homework everyday when we was at secondary school. Choose the best answer for the following sentence: - Which country does the anthem belong to? - _______________. Choose the best answer for the following sentence: She demanded that she ___________ allowed to meet her son in prison.   Choose the best answer for the following sentence: _____________ the right sight of a person’s brain is dominant, that person is left-handed. Choose the best answer for the following sentence: Please open the door ____________ some fresh air.   Choose the best answer for the following sentence: Have you found anywhere suitable ___________ our picnic?   Choose the best answer for the following sentence: I would rather see a love movie __________ an action film.   Choose the best answer for the following sentence: “The teacher had lots of difficulties in _____________ retarded students to understand the lesson. Choose the best answer for the following sentence: Is two o'clock this afternoon ____________ for me to pick you up?   Choose the best answer for the following sentence: The department store has been in business _____________ many years.   Choose the best answer for the following sentence: Nobody could hear her ____________ she spoke too quietly. Choose the best answer for the following sentence: He said I didn’t return him his CD back but I remembered I ____________.   Choose the best answer for the following sentence: Sometimes newspapers interferes __________ personal life. Choose the best answer for the following sentence: Most of the wastes from factories are ____________ They are ____________ our environment.   Choose the best answer for the following sentence: The __________ of the wall is still wet, don’t touch it.   Choose the best answer for the following sentence: ___________ Lan had turned off the light. Choose the best answer for the following sentence: Sometimes I cannot sleep because the pianist living next door is used to playing music ____________ midnight.   Choose the best answer for the following sentence: People are now quarreling _____________ each other over advantages and disadvantages of TV. Choose the best answer for the following sentence: When ___________ Titanic was crossing ____________ Atlantic, it struck ___________ iceberg which tore a huge hole in its bow.  

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 234.848
Thành viên mới nhất hien
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP