Ghi nhớ bài học |

Bài số 2
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: hike                     stick                         exciting                      provide Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: debt                        about                        double                     better Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  fat                     private                       cat                      mad Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: soothe                    anthem                  further                within Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   key                         they                     today                  survey Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   more                  score                     word                      store  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cloud                 found                     would                    around Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: result                    pump                     struggle                    manual Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: through                        trouble                        enough                         double Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: path                  southern                   athlete                  south            Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: gets                  works                   hopes                    wins Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: trophy                   popularity                    qualify                   respiratory Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  heavy                   head                     stream                   ready Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: coat                       knot                        close                     bowl Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: cow                  flower                  town                  know Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  son                   above                        convenience                        wonderful Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: town                    bowl                     how                       cow Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: phone                        one                       none                       done Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: teacher                   beat                   breakfast                     eating Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: great                   region                   origin                    language Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   food                  foot                     school                   afternoon    Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: great                         leak                      eight                   break Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: illusion               conclusion                enclosure                 associate Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: would                could                  wound                   should Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: follow                  job                      geography                     develop Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  typical                factory                   hurry                rely Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  sometimes               badminton                   twice                      riding Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mate                     great                         prey                        have Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: address                      dependent                        handsome                    postcard Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: bargain                      again                           gain                      rain Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: spread                        release                     headline                     instead Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: image                    village                    luggage                  garage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   map                    any                       thanks                          background Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  love                  come                   some                       jog Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   death               youth                   cathedral                   father Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: found                     southern                    tough                     rough Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: helped                      struggled                   remarked                        watched Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: type                     geography                  economy                    ecosystem Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: coach                      pagoda                        clothes                  recognize Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  circle                        fire                       hire                        tire

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.499
Thành viên mới nhất 2075563426051434
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn