Ghi nhớ bài học |

Bài số 1
Tiếng anh 10
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 25 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40
Nếu là thành viên VIP: 20/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: stage                     take                      place                    message Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  bed                   severe                       send                         pen Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: banana            suggest           accept             surround Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   dinner                  drink                  dive                     children Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   daughter                   fall                     cloth                        resort Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  punched               announced                  received                  worked Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: character                     technical                     children                    chemist Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: assignments                        suggestions                       economics                      groups Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: all                   walk                       what                      water Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: describe                           compose                           beats                        most Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: clear                  pearl                         gear                          hear Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: constantly                 apply                   lovely                    specially Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: shrine                   recognize                    anniversary                    site Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: actual                               individual                            careful                          casual Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  dumb                         mud                        curriculum                         bumper Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: lifestyle                       identify                        reply                        especially Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: rough                        enough                         cough                       ghost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: country                       tough                        found                       touch Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  sound                     would                            round                      bound Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: watched                     emerged                     played                      considered Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: passenger                  several                  begin                    repair Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: admission           television               tension             commission Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: enthronement                       north                     thousand                     although Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: study                           abandon                            Wednesday                world    Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: magazine                          print                             media                   emphasis Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: coat                      bowl                      close                    how Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  loud                      straw                       power                      south Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: growth                   other                    theorist                    third Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: refused                        advised                          released                        raised Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mine                     machine                    line                   combine Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: question                        contamination                       combination                    information Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: through                        house                         bound                            announce Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   resume                 install                      set                      security Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: lamb                        tomb                        climb                          tube Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: theatre                        there                       anything                      three Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   racial                democracy                       central                 receive Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: pour                     mournful                         young                   your Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  holiday                    health                         hobby                       honor Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   rabies                  space                    black                      operation Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: thirtieth                         something                         brother                       thought

Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn