Ghi nhớ bài học |

Bài số 4
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: special                    particular                      continent                      courage Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: compete                          decide                       announce                      race Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: useful                   hurry                     confuse                       refuse Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   ready                     meat                   defeat                      beat Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: ambitious                  background                     tragic                      humane Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: avoid                     attract                             participate                         necessary Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: campsite                           confident                           mile                        countryside Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   prepared                     charged                     laughed                   eased Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: awful                   quality                        corner                      fourteen  Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: swim                        always                          switch                        answer Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: appeared                           based                            arranged                        played Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: animal                     like                        kite                     fine Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: government                             against                       globe                        Germany Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: strengthen                         throughout                          clothing                       think Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: soccer                            dancing                     shortcut                      camping Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: visual                     music                    used                     names Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: love                  cover                   corner                     lessons Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: mammal                    graceful                    value                    landscape Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: rich                   architect                     change                    beach Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   biology                  morning                      historical                    ecology

Thành viên đã làm bài (2)
thuong123 minyeon
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.372
Thành viên mới nhất Theau2018
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn