Ghi nhớ bài học |

Bài số 3
Tiếng anh 10
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 12/20
Nếu là thành viên VIP: 8/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  ocean                       modern                         biology              population Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: knife                       knob                        knowledge                        weak Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  reply                   typical                      dynamic                        recycle Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: parked                      played                   stayed                     loved Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   email                     hair                     fairy                      upstairs Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: delights                     lives                       business               roles Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: aware                     share                     are                   compare Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  fast                     cast                     catch                    vast Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  contain                  said                       pail                 paid Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: signed                         liked                               washed                            watched     Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   field                     heat                    meet                   head Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  make                 fame                 cake                  bad Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: strengthen                           another                        with                       whether Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: three                   health                          within                    think Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: theater                     appeal                    heat                     leading Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   pipe                  rice                     exercise                     fish Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: eleven                  said                     anyone                          camera Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: house               would                   proud                cloud Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: effort                    world                      sport                      before Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:   teacher                shirt                 together                   proposal

Thành viên đã làm bài (4)
thuanhoang minyeon quyenhi123 thuong123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.662
Thành viên mới nhất thaouyen17
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn