Đề thi thử sinh học số 33
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 33
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (3)
huyen-trang-dao kim-thoa nhokluudanh
Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của thường biến? Ở châu chấu, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, con đực có cặp nhiễm sắc thể XO. Quan sát một tế bào châu chấu bình thường, thấy có 23 nhiễm sắc thể. Đây là bộ nhiễm sắc thể của: Mã di truyền được đọc Để tạo ra động vật chuyển gen, người ta đã tiến hành: Ngày nay vẫn tồn tại những nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật có tổ chức cao vì: Tên gọi của các kỉ của đại Trung sinh lần lượt là: Người ta sử dụng plasmit làm thể truyền vì: ** P thuần chủng khác nhau hai cặp gen tương phản, F1 đồng loạt xuất hiện cây quả đỏ, có mùi thơm. Cho tự thụ phấn F1 được F2 có 4 loại kiểu hình, trong số 8400 cây có 1764 cây quả đỏ, không thơm. Tương phản quả đỏ là quả vàng, hai cặp alen được quy ước là Aa và Bb. Đặc điểm nào biểu hiện ở kết quả kiểu hình, giúp ta phân biệt quy luật hoán vị gen? "Ở ruồi giấm; B là gen quy định mắt thỏi, b là gen quy định mắt kiểu dại, các alen đều liên kết trên NST giới tính X và không có alen trên NST Y." Ruồi giấm cái mắt kiểu dại đem lai với ruồi giấm đực mắt thỏi, tần số tương đối giữa các alen B và b có tỉ lệ sau: Biến đổi số lượng của quần thể là hiện tượng: Nguyên nhân nào dẫn đến sự giống nhau về tỉ lệ phân li kiểu gen ở F1 và F2 trong trường hợp lai 1 tính trội hoàn toàn và trội không hoàn toàn?  ** Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen ♀ Aaa và ♂ Aaa. Tỉ lệ kiểu gen ở F1 là ** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Tính trạng màu mắt được di truyền theo quy luật nào? Ở người bệnh mù màu (đỏ, lục) là do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai mù màu của họ đã nhận Xm từ: ** A: Quả đỏ; a: Quả vàng; B: Quả tròn; b: Quả bầu. Biết 2 cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết hoàn toàn. Tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 xuất hiện ở 1 trong bao nhiêu phép lai có thể xảy ra? ** Đem lai phân tích F1 (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd). Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng trội, lặn hoàn toàn. FB xuất hiện 4 loại kiểu hình: 3(A-bbD-) : 3(aaB-dd) : 1(A-bbdd) : 1(aaB-D-) thì: 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST tương đồng. 3 cặp gen trên cùng 1 cặp NST tương đồng. Kiểu gen của F1 là . Kiểu gen của F1 là . Tần số hoán vị là 25%. Tần số hoán vị ỉà 30%. Phương án đúng là: ** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường. Phép lai nào cho nhiều biến dị kiểu hình nhất ? Ở người, gen A quy định da bình thường, gen a quy định bệnh bạch tạng, các gen này nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu bố có kiểu gen AA, mẹ có kiểu gen dị hợp Aa thì khả năng các con bị bệnh bạch tạng là: Các bằng chứng hóa thạch cho phép ta kết luận, quá trình phát sinh loài người qua các giai đoạn lần lượt là: Cá thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử tỉ lệ Ab = aB = 37,5%; AB = ab = 12,5%. Kiểu gen và tần số hoán vị cá thể trên lần lượt là: Nội dung nào sau đây, không là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec? Điều quan trọng nhất để hình thành quần thể mới là: Loài người sẽ không biến đổi thành loài nào khác, vì: Hai loài có khu phân bố không trùm lên nhau gọi là: ** Bố mẹ đều thuần chủng, đem F1 giao phối với cá thể khác, đời F2 có 37,5% cây hoa kép, quả ngọt : 31,25% cây hoa đơn, quả ngọt : 18,75% cây hoa kép, quả chua : 6,25% cây hoa đơn, quả ngọt : 6,25% cây hoa đơn, quả chua. Vị quả do một gen quy định. Vị quả được di truyền theo quy luật nào? ** Cho A: Quả tròn            B: Quả đỏ             D: Quả ngọt           a: Quả dài              b: Quả xanh          d: Quả chua Các cặp gen phân li độc lập nhau. Cho P: AaBbDd x AaBbdd. Đời F1 xuất hiện loại kiểu gen aaBbdd theo tỉ lệ nào? Ruồi giấm có những đặc điểm thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền liên kết là: Trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây, bộ nhiễm sắc thể nào là của thể song nhị bội Một gen không phân mảnh chứa 72 chu kì, có A = 15% tổng số nuclêôtit, phân tử mARN do gen trên tổng hợp có U = 36 ribônuclêôtit và X = 30% số ribônuclêôtit của mạch. Tỉ lệ phần trăm từng loại nuclêôtit A, T, G, X trong mạch khuôn của gen lần lượt là Vai trò cơ bản của tiến hoá văn hoá ở loài người: Khi lập phả hệ, kí hiệu sau đây biểu thị. Đột biến thay thế cặp nuclêôtit có thể gây ra Rối loạn trong nguyên phân sẽ tạo ra các thể đa bội mang Cấu trúc di truyền của một quần thể giao phối ở P là: 0.34AA + 0,52Aa + 0,14aa. Tần số tương đối của 2 alen A và a ở thế hệ F3 của quần thể là: Cơ chế tiến hóa theo thuyết tiến hóa của Kimura là: ** Ở cà chua, gen A là trội qui định cà chua quả đỏ so với gen a quy định cà chua quả vàng, gen B là trội qui định cà chua quả trơn so với gen b qui định cà chua quả bầu. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng và liên kết hoàn toàn. Số kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen: Một quần thể tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền là 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa. Sau 5 thế hệ tự thụ phấn, tần số alen A và a của quần thể là: ** Xét hai cặp alen Aa, Bb quy định 2 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Gen A quy định tính trạng quả đỏ; gen a quy định tính trạng quả vàng. Gen B quy định tính trạng quả tròn; gen b quy định tính trạng quả bầu. Giả sử các gen liên kết với nhau. Tỉ lệ phân li kiểu hình 25% quả đỏ, bầu : 50% quả đỏ, tròn : 25% quả vàng, tròn xuất hiện ở phép lai: ** Ở một loài hoa, biết AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ; Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Gen B quy định hoa kép là trội so với gen b quy định hoa đơn; gen D quy định hạt tròn là trội so với gen d quy định hạt dài. F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 : 1 :2 : 1 : 1 :2 :1 : 1 : 2 : 1. Kiểu gen của P có thể là bao nhiêu trường hợp? Nguyên nhân chủ yếu nào sự sống chuyển từ nước lên cạn? Ứng dụng định luật 1 của Menđen, con người có thể: Ý nghĩa của định luật phân li độc lập là: Theo thuyết tiến hoá những đặc điểm khác nhau giữa người và vượn người là: Theo Đacuyn, các nhân tố nào sau đây hình thành tính đa dạng của vật nuôi, cây trồng? Một gen có 3600 liên kết hiđrô và số nuclêôtit loại G bằng  số nuclêôtit loại A. Một đột biến xảy ra làm cho chiều dài của gen giảm đi 102 . Biết rằng trong số nuclêôtit bị mất có 13 nuclêôtit loại Timin. Số nuclêôtit loại A và G sau đột biến lần lượt là Theo Đacuyn, cơ chế của hiện tượng di truyền là: Đại trung sinh chia thành mấy kỉ? ** Có 3 alen quy định các nhóm máu hệ O, A, B ở người là lA, IB, lO trong đó lA và lB trội hoàn toàn so với lO; lA và lB tương đương nhau. Người máu A có kiểu gen lAIA hoặc lAlO. Người máu B có kiểu gen lBlB hoạc IBIO. Người máu O có kiểu gen lOlO. Người máu AB có kiểu gen lAlB. Con phải có nhóm máu khác với bố mẹ trong trường hợp nào sau đây? Hệ thống sống có khả năng sao chép, thể hiện qua đặc điểm chủ yếu là: Nội dung nào sau đây sai, khi đề cập đến phép lai kinh tế?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.120
Thành viên mới nhất nguyen-thuong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn