Đề thi thử sinh học số 24
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 24
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (0)
Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.
** Xét cá thể có kiểu gen , quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa A, a với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một tế bào sinh trứng có kiểu gen trên, khi giảm phân sẽ tạo bao nhiêu kiểu trứng? ** Ở chim, P thuần chủng, lông dài, xoăn lai vớí lông ngắn, thẳng đời F1 thu được toàn lông dài, xoăn. Cho chim trống F1 giao phối với chim mái chưa biết kiểu gen, đời F2 xuất hiện 20 chim lông ngắn,thẳng; 5 chim lông dài, thẳng; 5 chim lông ngắn, xoăn. Tất cả chim trống của F2 đều có lông dài, xoăn. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng. Kiểu gen của thế hệ bố mẹ là ** Biết A: Thân nâu       B: Lông xoăn              D: Lông nhiều.           a: Thân xám       b: Lông thẳng             d: Lông ít. Các gen đều trên NST thường, quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, dd). Trường hợp F1 xuất hiện 8 loại kiểu hình theo tỉ lệ 28,125 : 28,125 : 9,375 : 9,375 : 9,375 : 9,375 : 3,125 : 3,125. Kết luận nào sau đây đúng về vị trí của gen trên NST? ** Ở lúa, tính trạng kích thước của thân do 3 cặp alen (A1a1; A2a2; A3a3) quy định. Mỗi gen trội làm cây cao thêm 5cm, chiều cao cây thấp nhất 30cm. Cây lúa cao 50cm có kiểu gen có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp sau đây? ** Ở một loài chim nhỏ, khi cho P giao phối, đời F1 xuất hiện 49 chim trống lông xoăn, đuôi dài ; 98 chim trống lông thẳng, đuôi dài. Số chim mái có 81 lông xoăn, đuôi ngắn ; 79 lông thẳng, đuôi dài ; 19 lông xoăn, đuôi dài ; 20 lông thẳng, đuôi ngắn. Biết hai cặp tính trạng do hai cặp gen Aa, Bb quy định và lông xoăn trội so với lông thẳng. Dấu hiệu nào biểu hiện ở kết quả lai, giúp ta xác định quy luật di truyền chi phối phép lai trên? ** Một loài hoa, khi lai giữa cây quả kép, màu đỏ với cây quả đơn, màu vàng được F1 toàn hoa kép, màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 với 4 loại kiểu hình. Trong số 5.000 cây có 450 cây hoa kép, màu vàng. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Tần số hoán vị gen của F1 là: Chức năng của các phân tử histon trong nhiễm sắc thể của sinh vật nhân chuẩn là Hai loài thực vật: loài A có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 38, loài B có bộ nhiễm sắc thể đơn bội n = 11. Người ta tiến hành lai xa hai loài này với nhau, kết hợp đa bội hóa, thu được con lai song nhị bội. Câu phát biểu nào sau đây là đúng? ** Một loài thực vật gen A quy định cây thân cao; gen a quy định cây thân thấp. Cho lai giữa hai cây tứ bội trong điều kiện giảm phân và thụ tinh bình thường. Nếu F1 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 5 cây thân cao : 1 cây thân thấp. Kiểu gen của cặp bố mẹ mang lai là ** Xét phép lai: P (Aa, Bb, Dd) x (Aa, bb, dd). Cá thể dị hợp ba cặp gen, tạo loại giao tử mang AbD chiếm 50% có kiểu gen: ** Cho biết A và B quy định các tính trạng trội hoàn toàn so với a và b, hai cặp gen cùng liên kết trên 1 cặp NST thường. Tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1 có thể xuất hiện ở 1 trong bao nhiêu phép lai? Về mùa đông ruồi, muỗi phát triển ít chủ yếu là do: Phương pháp tạo cây trồng biến đổi gen: Kiểu hình là: Loại đột biến gen không được di truyền bằng con đường sinh sản hữu tính là ** Ở gà, gen M qui định tính trạng lông vằn là trội so với gen m qui định lông đen. Cho gà trống lông vằn giao phối với gà mái lông đen được F1 đồng loạt lông vằn. Cho gà F1 tạp giao lẫn nhau, được F2 có các kiểu hình: 50 gà lông vằn và 16 gà mái lông đen. Biết gen qui định màu lông nằm trên nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. Kiểu gen của gà mái lông đen trong phép lai P là: Một giống táo gen A quy định quả ngọt; gen a quy định quả chua. Khi cho hai cây tứ bội giao phấn thu được F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 cây quả ngọt : 1 cây quả chua. Kiểu gen cùa P là Chọn lọc tự nhiên là quá trình xuất hiện từ khi: Sinh sản bằng hạt đã thay thế thực vật sinh sản bằng bào tử là do: Quần thể không có đặc điểm nào sau đây? ** Cho P thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản. Điểm nào sau đây giống nhau giữa định luật phân li độc lập với tương tác gen? Người đầu tiên đưa ra khái niệm về biến dị cá thể là: ** Xét 5 cặp alen trên 5 cặp NST thường khác nhau. Một cá thể tạo 4 kiểu giao tử thuộc 5 gen trên, kiểu gen của cá thể này là một trong số bao nhiêu trường hợp? Cho cây có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn qua nhiều thế hệ. Nếu các cặp gen này nằm trên các nhiễm sắc thể khác nhau thì số dòng thuần tối đa về cả ba cặp gen có thể được tạo ra là: Các nuclêôtit trên mạch 1 của phân tử ADN kí hiệu A1; T1; G1; X1. Các nuclêôtit trên mạch 2 của phân tử ADN kí hiệu A2; T2; G2; X2. Đẳng thức nào đúng? ** Một gen có 1620 nuclêôtit tham gia tổng hợp prôtêin. Khi gen tổng hợp 1 phân tử prôtêin sẽ cần môi trường cung cấp số axit amin là Đột biến nhiễm sắc thể là ** A: Cây cao, a: Cây thấp; B: Quả tròn, b: Quả bầu. Mỗi gen trên 1 NST. Nếu thế hệ sau đồng tính về cả hai tính trạng, kiểu gen của P sẽ là 1 trong bao nhiêu phép lai? E.coli thường được sử dụng làm tế bào nhận, nhờ đặc điềm quan trọng nào sau đây? ** Ở một loài, khi lai giữa thân cao với cây thân thấp số liệu thu được F1 đều có thân cao, F2 xuất hiện tỉ lệ: 1651 cây thân cao : 383 cây thân thấp. Đặc điểm di truyền về tính trạng kích thước thân của loài là: Người ta dùng kĩ thuật chuyển gen để chuyển gen kháng thuốc kháng sinh tetraxiclin vào vi khuẩn E.coli không mang gen kháng thuốc kháng sinh. Để xác định đúng dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn, người ta đem nuôi các dòng vi khuẩn này trong một môi trường có nồng độ tetraxiclin thích hợp. Dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp mong muốn sẽ: Cách li có vai trò nào sau đây trong tiến hóa? Chất phóng xạ có chu kì bán phân rã là 4,5 tỉ năm là: P thuần chủng khác nhau bởi hai cặp tính trạng tương phản lai với nhau, được F1 đồng loạt quả bầu dục, hoa đỏ. Cho F1 lai với cơ thể khác được thế hệ lai gồm: 49 cây quả tròn, hoa đỏ; 50 cây quả tròn, hoa hồng; 100 cây quả bầu dục, hoa đỏ; 101 cây quả bầu dục, hoa hồng; 48 cây quả dài, hoa hồng; 50 cây quả dài, hoa trắng. Biết tính trạng hình dạng quả do một gen qui định. Nhận định nào sau đây không chính xác? ** Ở ruồi giấm, cho P đều thuần chủng, F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài. Tiếp tục giao phối F1, được F2 có tỉ lệ 1601 con mắt đỏ, cánh dài : 534 con mắt đỏ, cánh cụt : 532 con mắt trắng, cánh dài : 178 con mắt trắng, cánh cụt. Trong đó, các con mắt trắng đều thuộc giới đực. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng. Sử dụng con cái F1 lai với cá thể thứ nhất, thu được 8 loại kiểu hình tỉ lệ bằng nhau. Kiểu gen của cá thể thứ nhất là: ** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt        a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua. Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (Aa, Bb, Dd). Nếu F1 xuất hiện 6 loại kiểu hình thì: Biến động di truyền là hiện tượng: Trong rừng, tồn tại song song nhiều tầng cây đó là do: Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen, nếu cho F2 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F3 được dự đoán là: Xét cá thể mang 2 cặp gen (Aa, bb) khi giảm phân tạo 2 kiểu giao tử mang gen Ab và ab với tỉ lệ bằng nhau. 2 cặp gen này sẽ: * Gen có 2184 liên kết hiđrô và có hiệu số nuclêôtit loại G với nuclêôtit khác bằng 20%. Chiều dài gen là Thực chất (nội dung) của chọn lọc tự nhiên là: Hội chứng Claiphentơ ở người, có thể được phát hiện bằng phương pháp: ** Xét 1 gen trên NST thường. Sự tổ hợp các alen của cặp gen trên đã tạo tối đa 28 kiểu gen trong quần thể. Gen có mấy alen? Kỉ Than đá thuộc đại cổ sinh không có đặc điểm nào sau đây? 1. Khí hậu đầu kỉ ấm, cuối kỉ khô và lạnh. 2. Phân hóa bò sát. 3. Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hoa xuất hiện. 4. Lưỡng cư chiếm ưu thế, bò sát xuất hiện. Phương án đúng là: Bằng chứng nào sau đây ủng hộ giả thuyết cho rằng vật chất di truyền xuất hiện đầu tiên trên Trái đất có thể là ARN? Các quy luật di truyền phản ánh điều gì? ** Cho F1 mang các gen dị hợp kiểu hình hoa trắng, lai với cá thể khác thu được F2 phân li 62,5% cây hoa trắng, 37,5% cây hoa tím. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau. Đem F1 lai với cá thể khác, thế hệ lai xuất hiện 499 cây hoa trắng : 167 cây hoa tím. Nếu A là gen có vai trò át chế thì kiểu gen của cá thể lai với F1 sẽ là một trong bao nhiêu trường hợp? Yếu tố nào sau đây không làm thay đổi trạng thái cân bằng của quần thể? ** Ở chuột, khi nghiên cứu về màu sắc lông do gen nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định. Người ta thực hiện một số phép lai và thu được kết quả như sau: Phép lai 1: Cho chuột lông trắng x chuột lông trắng → F1: 78 chuột lông trắng : 12 chuột lông đen : 13 chuột lông xám. Phép lai 2: Cho chuột lông trắng x chuột lông xám → F1: 19 chuột lông trắng : 9 chuột đen : 10 chuột lông xám. Phép lai 3: Cho chuột lông trắng x chuột lông đen → F1: 48 chuột lông trắng : 35 chuột lông đen : 12 chuột lông xám. Biết rằng chuột lông xám mang các gen đồng hợp lặn. Cách quy ước gen hợp lí cho tính trạng về màu sắc lông chuột là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.367
Thành viên mới nhất 453030468462330
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn