Đề thi thử sinh học số 18
Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 18
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Thành viên đã làm bài (1)
nkokpe
**Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về kiểu gen, F1 đồng loạt xuất hiện cây hoa đỏ. Đem lai phân tích F1, FB phân li 847 cây hoa trắng : 283 cây hoa đỏ. Cách quy ước gen nào sau đây là đúng? Nghiên cứu tháp dân số có ý nghĩa: ** Ở một loài, khi lai giữa cây thân cao với cây thân thấp số liệu thu được F1 đều có thân cao, F2 xuất hiện tỉ lệ: 1651 cây thân cao : 383 cây thân thấp. Cách quy ước gen nào sau đây đúng cho kiểu tương tác trên? Gen có chiều dài 2193 , quá trình tự nhân đôi của gen đã tạo ra 64 mạch đơn trong các gen con, trong đó chứa 8256 nuclêôtit loại Timin. Số nuclêôtit tự do mỗi loại môi trường cần cung cấp cho quá trình là Khi được phát hiện, hóa thạch thường được tồn tại ở dạng nào sau đây? ** Xét phép lai P (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd). Nếu FB xuất hiện 25% cây cao, hoa kép, đỏ : 25% cây cao, hoa đơn, trắng : 25% cây thấp, hoa kép, đỏ : 25% cây thấp, hoa đơn, trắng thì kiểu gen của P là: Cá voi có đặc điểm cơ bản thích nghi với môi trường nước là: Hình thành loài mới là một quá trình lịch sử cải biến (A) của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra (B), cách li sinh sản với (C). (A) và (B) lần lượt là: Hóa thạch gần nhất là (A), được tìm thấy đầu tiên ở (B). (A) và (B) lần lượt là: ** A: Quả tròn         B: Chín sớm          D: Ngọt        a: Quả bầu          b: Chín muộn        d: Chua. Trong quá trình giảm phân, NST mang các gen trên có cấu trúc không thay đổi. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd). Nếu FB xuất hiện tỉ lệ 1 cây quả tròn, chín sớm, chua : 1 cây quả tròn, chín muộn, ngọt : 1 cây quả bầu, chín sớm, chua : 1 cây quả bầu, chín muộn, ngọt. Kiểu gen của P là: Sự di truyền qua tế bào chất là: Nếu tần số trao chéo giữa hai gen là 7%. Tính theo lí thuyết, khoảng cách giữa hai gen này trên nhiễm sắc thể là: Dạng người nào được phát hiện đầu tiên ở Đức vào năm 1907: Gen A đột biến thành gen a. Khi gen A và gen a cùng tự nhân đôi liên tiếp 2 lần thì số nuclêôtit tự do mà môi trường nội bào cung cấp cho gen a nhiều hơn so với cho gen A là 12 nuclêôtit. Dạng đột biến xảy ra với gen A là Gen có 3600 liên kết hiđrô bị đột biến liên quan đến 1 cặp nuclêôtit thành alen mới có 3601 liên kết hiđrô. Dạng đột biến alen trên là ** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường. Cho P mang các cặp gen ♀(Aa, Bb) x ♂(Aa, Bb), đời F1 có 4 kiểu hình tỉ lệ 9 kén dài, màu trắng : 3 kén dài, màu vàng : 3 kén bầu, màu trắng : 1 kén bầu, màu vàng. Kết quả lai phân tích bướm tằm đực nói trên, có số kiểu hình theo tỉ lệ là: ** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường. F1 xuất hiện 1 gà trống lông đốm, mào to; 1 gà trống lông đốm, mào nhỏ; 1 gà mái lông đen, mào to; 1 gà mái lông đen, mào nhỏ. Kiểu gen của P sẽ là: Hiện tượng nào sau đây không đúng với khái niệm nhịp sinh học? Trong rừng mưa nhiệt đới, khi cường độ chiếu sáng thay đổi thì nhiệt độ, độ ẩm không khí cũng thay đổi theo ảnh hưởng đến khả năng dinh dưỡng của thực vật. Hiện tượng trên phản ánh qui luật: Một gen có số nuclêôtit là 3000, sau khi thực hiện phiên mã một lần môi trường nội bào đã cung cấp số nuclêôtit là ** Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen ♀ Aaa và ♂ Aaa. Loại kiểu gen Aaa xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là Hiện tượng khống chế sinh học có thể hiểu như thế nào? Việc sinh sản nhanh của tế bào chủ E.coli mang lại ý nghĩa chủ yếu nào sau đây? Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết trong số cây thân cao, hoa đỏ F1 thì số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng chiếm tỉ lệ là ** Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc thấp ở người, biểu hiện qua ba thế hệ như sau: Xác suất cặp bố mẹ II2 và II3 sinh được một đứa con có tầm vóc thấp là: ** Biết A: Thân cao           B: Lá chẻ                 D: Lá có tua cuốn.            a: Thân thấp          b: Lá nguyên            d: Lá không có tua cuốn. Nếu F1 xuất hiện 256 cây thân cao, lá nguyên, có tua : 509 cây thân cao, lá chẻ, có tua : 258 cây thân thấp, lá chẻ, không tua. Kiểu gen của cặp bố mẹ sẽ là Trong một quần thể, xét 2 gen: Gen thứ nhất có 2 alen A1, A2. Gen thứ 2 có 3 alen B1, B2, B3. Các cá thể trong quần thể tự thụ phấn qua n thế hệ sẽ tạo được số dòng thuần về cả 2 gen đó là: Lai khác thứ có mục đích: ** Cho biết A: Chín sớm, a: Chín muộn; B: Hạt nâu, b: Hạt trắng. Các cặp alen phân li độc lập nhau. Nếu có một tính trạng phân li 3 : 1, tính trạng kia đồng tính sẽ có bao nhiêu công thức lai cho kết quả trên? Cho cây ngô thân cao tứ bội AAAa giao phấn với cây ngô lưỡng bội Aa, trong trường hợp giảm phân thụ tinh bình thường, thì tỉ lệ kiểu gen của thế hệ F1 là Tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt hai loài giao phối có quan hệ thân thuộc là: Nội dung phát biểu nào sau đây sai? I. Các loài có nguồn gốc chung họp thành một chi. II. Các chi có nguồn gốc chung họp thành một bộ. III. Các bộ có nguồn gốc chung họp thành một lớp. IV. Giới thực vật có chung nguồn gốc, giới động vật có chung nguồn gốc xuất phát từ tế bào tự dưỡng đầu tiên. V. Toàn bộ sinh giới ngày nay đều có nguồn gốc chung. Phương án đúng là: Nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần sổ tương đối các alen trong quần thể? Giới hạn năng suất của giống được qui định bởi: Đặc điểm sinh hoạt nổi bật nào sau đây, xuất hiện ở người cận đại Nêanđectan? Nội dung nào sau đây đúng đối với quan niệm hiện đại của Machusin, khi đề cập đến quá trình phát sinh loài người? Khi xây dựng phả hệ, phải theo dõi sự di truyền tính trạng qua ít nhất: Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là Lịch sử phát triển sinh vật trên Trái Đất có các đại tuần tự gồm: Khi xảy ra hoán vị gen với tần số nhỏ hơn 50%, kiểu gen trong trường hợp nào sau đây có tỉ lệ các loại giao tử giống liên kết gen? Nội dung nào sau đây sai, khi đề cập đến vai trò của di truyền y học? ** Cho F1 tự thụ, F2 có 1931 cây cao, chín sớm : 578 cây cao, chín muộn : 387 cây thấp, chín sớm : 193 cây thấp, chín muộn. Biết tính trạng thời gian chín do 1 gen quy định. Đem giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F2 có 228 cây cao, chín sớm : 153 cây cao, chín muộn : 151 cây thấp, chín muộn : 76 cây thấp, chín sớm. Kiểu gen của cây đem lai với F1 là: Các mức độ tiến hóa được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao là: Sự phân chia các loài trong quần xã thành 3 nhóm: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải theo: Để phát hiện qui luật hoán vị gen, Moocgan đã tiến hành phép lai và thu được kết quả: ** Ở một loài cây ăn quả, AA: Quả tròn, Aa: Quả bầu; aa: Quả dài; B: Quả đỏ, b: Quả xanh; D: Chín sớm, d: Chín muộn. Các cặp gen phân li độc lập nhau. Số kiểu hình tối đa có thể xuất hiện trong kết quả một phép lai là: ** Cho F1 dị hợp về các gen đang xét lai với cá thể khác chưa biết kiểu gen, được F2 3309 lúa thân cao, 473 lúa thân thấp. Biết vai trò các gen trội trong kiểu gen khác nhau. Phát biểu nào sau đây đúng khi xét sự di truyền về một tính trạng? 1. Tỉ lệ kiểu hình 7 : 1 có thể xuất hiện đối với tương tác át chế hoặc cộng gộp. 2. Khi vai trò các gen trội khác nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác át chế. 3. Nếu vai trò các gen trội ngang nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác cộng gộp. 4. Tỉ lệ 7 : 1 có thể xuất hiện trong tương tác bổ sung. Phương án đúng là: Phát biểu nào sau đây là đúng về diễn thế sinh thái? Gọi a, b lần lượt là số alen trội, lặn xuất hiện ở F2. Cho giao phối giữa F1 đều dị hợp n/2 cặp alen. Trong tương tác cộng gộp, tỉ lệ phân li kiểu hình của F2 theo công thức tổng quát nào? Định luật phân li của Menđen có nội dung: “Khi lai giữa các cá thể khác nhau về (A) và (B), thế hệ lai thứ (C) xuất hiện cả tính trạng của bố và mẹ theo tỉ lệ (D)". (A), (B), (C), (D) lần lượt là:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn