Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 9
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Hiện tượng nào sau đây minh họa cho sự di nhập gen? Giao phối gần không dẫn đến hiện tượng. ** A: Quả đỏ; a: Quả vàng; B: Quả tròn; b: Quả bầu. Biết 2 cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng và liên kết hoàn toàn. Phép lai nào xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1? Loài thực vật xuất hiện đầu tiên ở môi trường cạn là: Các tính trạng trội lặn hoàn toàn. Cá thể dị hợp tử hai cặp gen (Aa, Bb) khi giảm phân tạo 4 kiểu giao tử tỉ lệ Ab = Ab = 37,5%; Ab = ab = 12,5%. Kiểu gen và tần số hoán vị gen của cá thể trên lần lượt là: Hiệu quả của nhiều gen tác động lên một tính trạng là: Trong phương pháp lai tế bào, tế bào trần là: Điều kiện sống thay đổi làm hướng chọn lọc cũng thay đổi theo, gọi là hình thức chọn lọc tự nhiên nào? Ở biển, sự phân bố của các nhóm tảo (tảo nâu, tảo đỏ, tảo lục) từ mặt nước xuống lớp nước sâu theo trình tự: Tính trạng chất lượng là những tính trạng: Sản lượng sinh vật trong hệ sinh thái diễn biến theo chiều hướng: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa các crômatit trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở kì đầu của giảm phân I sẽ làm xuất hiện loại đột biến ** Bố mẹ mang các cặp gen: (Aa, Bb, dd) x (Aa, bb, Dd). Biết mỗi gen quy định một tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Nếu F1 có 6 kiểu hình, điều nào sau đây không thể xảy ra? Ba cặp gen nằm trên ba cặp tương đồng khác nhau. Một cặp gen phân li độc lập, hai cặp gen khác liên kết hoàn toàn. Hoán vị gen xảy ra giữa hai trong ba cặp gen. Phương án đúng là: Khi nghiên cứu quá trình phát sinh loài người, nội dung nào sau đây sai khi xét đến sự tiến hóa về mặt cấu tạo cơ thể, của các dạng hóa thạch? I. Tầm vóc ngày càng cao dần. II. Diện tích bán cầu não và thể tích hộp sọ ngày càng lớn dần. III. Xương chậu ngày càng rộng, xương sườn, xương ức ngày càng phát triển. IV. Đi ngày càng thẳng, lồi cằm ngày càng rõ. V. Răng và hàm dưới ngày càng lớn và khỏe. VI. Ngón cái ngày càng phát triển và có vị trí linh hoạt. Phương án đúng là: Trường hợp cá thể cái mang cặp NST giới tính XY, cá thể đực mang cặp NST giới tính XX xuất hiện ở sinh vật nào? ** A: Thân cao         B: Hoa kép           D: Hoa đỏ      a: Thân thấp        b: Hoa đơn           d: Hoa trắng. Trong quá trình di truyền không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd). Nếu FB xuất hiện 25% cây cao, hoa kép, đỏ : 25% cây cao, hoa đơn, trắng : 25% cây thấp, hoa kép, đỏ: 25% cây thấp, hoa đơn, trắng. Kiểu gen của P là: Một gen tái bản đã bắt cặp nhầm tại một nuclêôtit trên một mạch đơn. Để xuất hiện 8 gen đột biến, gen đó phải qua thêm số lần tái bản là Phương pháp tạo động vật chuyển gen: Nội dung định luật Hacđi - Vanbec: ** Lai giữa hai cá thể dị bội có kiểu gen ♀ Aaa và ♂ Aaa. Loại kiểu gen aaa xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là Trong chọn giống cây trồng, phương pháp gây đột biến nhân tạo nhằm mục đích: Bằng phép lai phân tích, người ta xác định được tần số hoán vị gen giữa các gen A, B và C như sau: f(A/B) = 6,7%; f(A/C) = 24,4%; f(B/C) = 31,1%. Trật tự của các gen trên nhiễm sắc thể là: Cho cây tứ bội có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây có kiểu gen AAaa trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, thì tỉ lệ kiểu gen của thế hệ F1 là Nhận xét nào dưới đây không đúng về chu trình phôtpho? Bố mang tính trạng x, mẹ mang tính trạng y, sinh con là cá thể mang tính trạng x. Nếu kết luận tính trạng x trội hoàn toàn so với y sẽ không được hoàn chỉnh do: Nghiên cứu thành phần nhóm tuổi của quần thể có ý nghĩa: ** Khi xét sự di truyền của 1 tính trạng. Đời F2 phân li kiểu hình với tỉ lệ 9 : 7 và 9 : 6 : 1. Những điểm nào giống nhau giữa hai trường hợp trên? I. Tính trạng đều do 2 cặp gen không alen qui định. II. P thuần chủng F1 đồng tính, F1 tạo 4 kiểu giao tử với tỉ lệ bằng nhau. III. F2 xuất hiện 16 kiểu tổ hợp giao tử, có 9 kiểu gen, tỉ lệ (1: 2 : 1)2. IV. Tỉ lệ kiểu hình chiếm 9/16 đều do (A-B-). V. Đều làm tăng xuất hiện biến dị tổ hợp do tương tác bổ trợ. Phương án đúng là: Một gen có 150 chu kì xoắn. Gen này tiến hành phiên mã để tổng hợp prôtêin. Số phân tử nước được giải phóng ra môi trường khi tổng hợp một chuỗi pôlipeptit là Trong kĩ thuật chuyển gen, tế bào chủ là loại tế bào: Trong một ao nuôi cá những loài nào có sản lượng cao hơn: Đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu của qúa trình tiến hóa vì: Khối u trong bệnh ung thư xuất hiện do: **Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về 2 cặp gen tương phản, đời F1 đồng loạt xuất hiện cây hoa kép, F2 phân li kiểu hình theo số liệu 1503 cây hoa kép : 1171 cây hoa đơn. Tính trạng hình dạng hoa được di truyền theo qui luật nào? ** Ở một loài hoa, gen A quy định tính trạng thân cao; a quy định tính trạng thân thấp. Gen B quy định tính trạng hoa kép; b quy định tính trạng hoa đơn. Gen D quy định tính trạng hoa màu đỏ; d quy định tính trạng hoa màu trắng. Các gen liên kết hoàn toàn trong quá trình di truyền. Tỉ lệ kiểu gen của F2 khi cho lai cây thân cao, hoa đơn thuần chủng và cây thân thấp, hoa kép thuần chủng là: Phát triển dân số hợp lí của mỗi quốc gia là: Ngựa vằn là đặc sản của châu Phi, sông ở vùng núi cao và những khu rừng thưa, trên thân có những vằn đen và trắng xen lẫn nhau. Dưới ánh nắng và dưới ánh trăng, do hai màu đen, trắng nhận và trả ánh sáng khác nhau nên có thể làm nhòe và tản mát tấm thân có hình khối của chúng, nếu để mắt nhìn cũng khó phân biệt chúng với mọi vật xung quanh. Đoạn miêu tả trên nói đến kiểu thích nghi nào của sinh vật với môi trường sống? ** Đem cá thể AaBbDd giao phối với một số cá thể khác. Với cá thể II cho kết quả phân li kiểu gen lần lượt là (1 : 2 : 1)(1 : 1)(1 : 2 : 1). Kiểu gen của cá thể II là gì? ** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường. Số phép lai có thể xuất hiện khi ngẫu phối: Vai trò của chọn lọc ổn định là: Hiện tượng bất thụ của cơ thể lai xa xảy ra là do: ** Ở ngựa, sự có mặt của 2 gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định lông màu xám, gen A có khả năng kìm hãm hoạt động của gen B nên khi có mặt gen B trong kiểu gen sẽ cho lông màu đen. Ngựa mang 2 cặp gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình lông hung. Các gen phân li độc lập trong quá trình di truyền. Cho lai ngựa lông xám và ngựa lông đen thuộc thế hệ F2, phép lai Aabb và aaBb cho kiểu hình: Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài sau đây? ** Cho A: Quả tròn            B: Quả đỏ             D: Quả ngọt           a: Quả dài              b: Quả xanh          d: Quả chua Các cặp gen phân li độc lập nhau. Cho P: AaBbDd x AaBbdd. Số kiểu gen tối đa xuất hiện ở F1 từ phép lai trên: Bản chất hoá học của gen ngoài nhân: Cơ sở tế bào học của định luật phân li độc lập là: ** Đem lai cây cao, quả tròn, to có kiểu gen Aa với cây cao, quả bầu, nhỏ có kiểu gen Aa. F1 xuất hiện loại kiểu gen aa là: ** Xét 3 cặp alen Aa, Bb, Dd của một loài phân li độc lập nhau. Cá thể đồng hợp hai cặp gen, kiểu gen là một trong số các trường hợp sau: Cho biết bướm tằm: Gen A quy định kén dài; gen a quy định kén bầu; gen B quy định kén trắng; gen b quy định kén vàng. Các gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Cho bướm tằm đều có kiểu hình kén trắng, dài dị hợp về hai cặp gen (Aa, Bb) giao phối với nhau thu được 4 kiểu hình trong đó kiểu hình kén vàng, dài chiếm 7,5%. Tỉ lệ giao tử của bướm tằm đực là: Thành tựu nổi bật nhất trong ứng dụng kĩ thuật di truyền là: ** Ở bướm tằm, khi lai giữa P đều thuần chủng, thu được F1 đều kén dài, màu trắng. Tiếp tục cho F1 giao phối, đời F2 có 1778 kén dài, màu trắng; 127 kén dài, màu vàng; 127 kén ngắn, màu trắng; 508 kén ngắn, màu vàng. Biết hai cặp gen Aa và Bb nằm trên NST thường quy định. Kết luận nào sau đây đúng?
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.064
Thành viên mới nhất 104973816977344707851
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn