Thi thử đại học
Môn thi sinh học
Đề thi thử sinh học số 7
Số câu hỏi: 50
Thời gian làm bài: 90 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 30/50
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 20/50
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi đề thi thử bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +15 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +10 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +7 điểm
Thành viên VIP được +3 cho điểm thành tích đạt được
Nguồn năng lượng khối nguyên để thực hiện một vòng tuần hoàn vật chất là: ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. Cho hai cá thể bố mẹ giao phối với nhau có kiểu gen AaBbDd x aaBbdd. Loại kiểu hình (A-B-D-) xuất hiện ở F1 với tỉ lệ là: Sinh vật tiết ra các chất kìm hãm sự phát triển của đồng loại và những loài xung quanh là quan hệ: Thuyết tiến hóa trung tính cho rằng: Một đoạn cuối pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....Val - Trp - Liz - Prô. Số cođon cần cho việc đặt các axit amin vào đoạn pôlipeplit vừa tổng hợp là Chọn lọc tự nhiên không hoạt động khi: Một gia đình có ông, các con trai, các cháu trai đều bị tật dính ngón tay 2 và 3. Đó là hiện tượng di truyền: Chọn lọc tự nhiên có cơ sở dựa vào: ** Ở một loài hoa, biết AA biểu hiện kiểu hình hoa đỏ; Aa biểu hiện kiểu hình hoa hồng; aa biểu hiện kiểu hình hoa trắng. Gen B quy định hoa kép là trội so với gen b quy định hoa đơn; gen D quy định hạt tròn là trội so với gen d quy định hạt dài. F1 phân li kiểu hình với tỉ lệ 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1 : 1 : 1. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên? ** Biết A: Hoa trắng         B: Hoa kép              D: Quả to            E: Thơm             a: Hoa tím            b: Hoa đơn              d: Quả nhỏ          e: Không thơm. Quá trình giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp P: . Số kiểu tổ hợp giao tử của P là Người mắc hội chứng "Tiếng mèo kêu" chắc chắn sẽ bị đột biến mất đoạn: Môn khoa học nghiên cứu sự tiến hóa bằng cách so sánh những giai đoạn sớm nhất trong quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật được gọi là: Đồng quy tính trạng là trường hợp nào sau đây? ** Trong thí nghiệm của Moocgan, khi lai giữa ruồi giấm cái mắt đỏ thuần chủng với ruồi giấm đực mắt trắng thuần chủng. Hiện tượng phân li kiểu hình không đồng đều giữa ruồi giấm đực và ruồi giấm cái đời F2  ở phép lai trên là do: Trong trường hợp các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ và các gen trội là trội hoàn toàn, phép lai AaBbCcDd x AaBbCcDd cho tỉ lệ kiểu hình aabbccD- ở đời con là: ** Ở vi khuẩn, mỗi gen có 2760 liên kết hiđrô. Khi gen phiên mã, môi trường nội bào đã cung cấp 3240 ribônuclêôtit các loại. Chiều dài của mARN được phiên mã từ gen là ** Biết A: Quả tròn       B: Quả đỏ           D: Hạt to           a: Quả bầu        b: Quả vàng        d: Hạt nhỏ. Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Xét phép lai P: (Aa,bb, Dd) x (aa, Bb, Dd). Cho rằng 3 cặp gen trên 2 cặp NST tương đồng, F1 xuất hiện 8 loại kiểu hình thì sẽ có bao nhiêu phép lai phù hợp kết quả trên? ** Có 3 alen quy định các nhóm máu hệ O, A, B ở người là lA, IB, lO trong đó lA và lB trội hoàn toàn so với lO; lA và lB tương đương nhau. Người máu A có kiểu gen lAIA hoặc lAlO. Người máu B có kiểu gen lBlB hoạc IBIO. Người máu O có kiểu gen lOlO. Người máu AB có kiểu gen lAlB. Bố và con đều có máu A, nhóm máu sau đây chắc chắn không phải của mẹ? Nghiên cứu về hệ động vật, thực vật trên các đảo là dẫn liệu sinh học chứng minh vai trò của: Cá thể dị bội có một kiểu gen Aa1a1 khi giảm phân cho ra các loại giao tử với tỉ lệ là Con người hiện đại là một nhân tố quan trọng quyết định đến sự tiến hoá của các loài khác là vì: Trên cùng một dòng sông chảy vào hồ, dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên qua thời gian dài, từ một loài gốc đã hình thành nên 3 loài cá hồi mới có các đặc điểm thích nghi khác nhau với từng vùng của dòng sông. Sự hình thành các loài cá hồi trên diễn ra theo con đường: Cánh của sâu bọ và cánh dơi là hai cơ quan: ** Xét phép lai P: AaBb x AaBb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Nếu có 1 tính trạng trội hoàn toàn, tính trạng còn lại xảy ra gây chết ở thể đồng hợp trội, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời F1 là: ** Ở một loài cây ăn quả, cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có 603 cây hạt đỏ, quả dài : 199 cây hạt đỏ, quả ngắn : 202 cây hạt vàng, quả dài : 67 cây hạt trắng, quả ngắn. Biết kích thước quả do 1 cặp gen quy định. Quy luật di truyền nào chi phối tính trạng màu hạt? **Lai giữa P đều thuần chủng khác nhau về kiểu gen, F1 đồng loạt xuất hiện cây hoa đỏ. Đem lai phân tích F1, FB phân li 847 cây hoa trắng : 283 cây hoa đỏ. Kiểu gen của 2 cây được sử dụng ở thế hệ P là gì? Việc chuyển từ giai đoạn tiến hóa sinh học sang tiến hóa xã hội bắt đầu từ giai đoạn: ** Chiều dài của gen là 5100 . Mạch đơn thứ 2 của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit A, T, G, X lần lượt là 1: 2: 3: 4. Tỉ lệ phần trăm và số lượng từng loại nuclêôtit trên gen là: Trong hệ sinh thái có các mối quan hệ thể hiện: ** Xét hai cặp alen Aa, Bb quy định 2 cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng. Gen A quy định tính trạng quả đỏ; gen a quy định tính trạng quả vàng. Gen B quy định tính trạng quả tròn; gen b quy định tính trạng quả bầu. Giả sử các gen liên kết với nhau. Cá thể có kiểu gen nào không tạo được giao tử ab: Sơ đồ chuỗi thức ăn đúng là: Gen thứ nhất có 2 alen A và a. Gen thứ hai có 2 alen B và b. Trong trường hợp cả 2 gen đều nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thường, số loại tổ hợp kiểu gen tối đa trong quần thể về cả 2 gen này là: ** Trong quy luật phân li độc lập, nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng thì: Số kiểu hình F2 là: Một gen bị đột biến đảo vị trí giữa 2 cặp nuclêôtit khác nhau trong gen. Đột biến này sẽ Cá thể có kiểu gen  khi giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 20% sẽ tạo mấy  kiểu giao tử, với tỉ lệ nào? Ba tính trạng trội lặn hoàn toàn. Cá thể có kiểu gen "Ở ruồi giấm; B là gen quy định mắt thỏi, b là gen quy định mắt kiểu dại, các alen đều liên kết trên NST giới tính X và không có alen trên NST Y." Ruồi giấm cái mắt thỏi đồng hợp, giao phối với ruồi giấm đực mắt kiểu dại, tần số alen B trong đời F1 và các đời sau sẽ là: Quy luật di truyền nào sau đây làm xuất hiện biến dị tổ hợp do sắp xếp các tính trạng có sẵn ở bố mẹ? Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài cá có cùng nhu cầu thức ăn là: Một đoạn ADN có chiều dài 5100. Khi tự nhân đôi 1 lần môi trường nội bào đã cung cấp số nuclêôtit là ** Có 3 alen quy định các nhóm máu hệ O, A, B ở người là lA, IB, lO trong đó lA và lB trội hoàn toàn so với lO; lA và lB tương đương nhau. Người máu A có kiểu gen lAIA hoặc lAlO. Người máu B có kiểu gen lBlB hoạc IBIO. Người máu O có kiểu gen lOlO. Người máu AB có kiểu gen lAlB. Con phải có nhóm máu giống với bố mẹ trong trường hợp nào sau đây? ** Xét tính trạng màu sắc hạt vàng (A) và xanh (a) ở 1 dòng đậu tự thụ phấn bắt buộc. Khi cho 1 cây đậu hạt vàng ở thế hệ P tự thụ, đời F1 xuất hiện cả hạt đậu vàng và đậu hạt xanh. Kết quả phân li kiểu gen ở lần tự thụ thứ n: Trạng thái cân bằng của quần thể được duy trì bởi: ** Cho biết ở bướm tằm: A quy định kén dài, a quy định kén bầu; B quy định kén màu trắng, b quy định kén màu vàng, các gen cùng nằm trên một cặp NST thường. Nội dung nào sau đây đúng? Một prôtêin bình thường có 300 axit amin, trong đó axit amin thứ 200 là Alanin. Gen tổng hợp prôtêin đó bị đột biến xảy ra ở vị trí bộ ba mã hóa axit amin thứ 200, nhưng vẫn tổng hợp ra prôtêin hoàn toàn bình thường. Đó là dạng đột biến ** Một quần thể giao phối ở thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền là: 0,6AA + 0,2Aa + 0,2aa. Phát biểu đúng là: Gen dài 3417 có số liên kết hiđrô giữa G và X bằng số liên kết hiđrô giữa A và T. Số nuclêôtit từng loại của gen là ** Lai phân tích F1 có kiểu hình lá đài dài, thu được FB phân li 797 cây có lá đài ngắn; 267 cây có lá đài dài. Dấu hiệu nào sau đây cho phép phát hiện quy luật di truyền trên? 1. Tỉ lệ kiểu hình tương đương 3 : 1 giống với định luật phân li. 2. Kết quả lai phân tích đã xuất hiện ở F1 tỉ lệ kiểu hình tương đương 4 kiểu tổ hợp giao tử. 3. Trong 4 kiểu tổ hợp giao tử chỉ có 1 kiểu phát triển thành 1/4 số kiểu hình giống F1. 4. FB có sự phân tính về kiểu hình. Phương án đúng là: Thực vật hạt kín bắt đầu chiếm ưu thế so với thực vật hạt trần vào kỉ (A) đại (B). (A) và (B) lần lượt là: Những điểm giống nhau giữa người và vượn người ngày nay chứng tỏ:
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.045
Thành viên mới nhất mai-huong
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn