Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Di truyền học quần thể
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Giả sử một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền có 10000 cá thể, trong đó có 100 cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn thì số cá thể dị hợp Aa trong quần thể sẽ là: Vốn gen của quần thể là: Quần thể của một loài thực vật ở thế hệ F1 có 100% các cá thể mang kiểu gen Aa. Các cá thể của quần thể đều tự thụ phấn chặt chẽ thì ở F4 thành phần kiểu gen của quần thể là: Trong một quần thể giao phối có tỉ lệ phân bố các kiểu gen ở thế hệ xuất phát là 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1. Tần số tương đối của alen A, a là: Cấu trúc di truyền nào sau đây là của quần thể tự phối? "Trong một quần thể giao phối. A quy định quả tròn, a quy định quả bầu. Tần số alen A của quần thể là 0,9." Tần số kiểu hình của quần thể lúc cân bằng: Cho cấu trúc di truyền của 1 quần thể người về hệ nhóm máu A, B, O : 0,251 IA + 0,20IAI0 + 0,09IBIB + 0,121BI0 + 0,30IAIB + 0,04I0I0 = 1. Tần số tương đối các alen IA, IB, I0 lần lượt là: "Hệ nhóm máu MN ở người do 2 loại alen M và N quy định, trong đó có M trội không hoàn toàn so với N. Một quần thể gồm 3600 người, trong đó số người có nhóm máu MN và N đều bằng 1620." Cấu trúc di truyền của quần thể trên là: Thành phần kiểu gen của một quần thể bất kì có thể được biểu diễn bằng công thức là x BB : y Bb : z bb. Trong các công thức tính tần số các alen sau, công thức nào không chính xác? Một quần thể có tỉ lệ các kiểu gen là: AA = 0,42; Aa = 0,46; aa = 0,12, thì tỉ lệ tần số tương đối của các alen p(A) và q(a) sẽ là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.843
Thành viên mới nhất crushzone
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn