Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Di truyền học quần thể
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Trong một quần thể, xét 2 gen: Gen thứ nhất có 2 alen A1, A2. Gen thứ 2 có 3 alen B1, B2, B3. Các cá thể trong quần thể tự thụ phấn qua n thế hệ sẽ tạo được số dòng thuần về cả 2 gen đó là: Một quần thể giao phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một gen có 2 alen (A, a) người ta thấy số cá thể đồng hợp trội nhiều gấp 9 lần số cá thể đồng hợp lặn. Tỉ lệ % số cá thể dị hợp trong quần thể này là: Trong một quần thể giao phối, xét một gen có hai alen B và b. Biết tần số alen B gấp 4 lần tần số alen b. Thành phần kiểu gen của quần thể sau 3 thế hệ giao phối tự do sẽ là: Khi quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, người ta thống kê được số cá thể có kiểu hình lặn do gen a qui định chiếm 6,25%. Tỉ lệ của kiểu gen Aa là: Một quần thể tự thụ phấn ở thế hệ xuất phát có cấu trúc di truyền là 0,2AA : 0,4Aa : 0,4aa. Sau 5 thế hệ tự thụ phấn, tần số alen A và a của quần thể là: Một quần thể lúa, khi đạt trạng thái cân bằng di truyền có 200000 cây, trong đó có 4500 cây thân thấp. Biết gen A qui định tính trạng thân cao; gen a qui định tính trạng thân thấp. Tần số tương đối của các alen A và a là ** Biết gen A quy định cây thân cao, gen a quy định cây thân thấp. Cho P có kiểu gen Aa.  Kết quả phân li kiểu gen và kiểu hình khi cho P tự thụ phấn qua n lần là: " Gọi p(A) ; q(a) lần lượt là tần số tương đối alen Aa và phương trình: p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = 1 " Phương trình trên cho biết điều gì? Thành phần kiểu gen của một quần thể là 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. Tần số tương đối của alen A, a trong quần thể: Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là 31AA : 11aa. Sau 5 thế hệ tự thụ phấn thì quần thể có cấu trúc di truyền là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.230
Thành viên mới nhất 102637532481881109286
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn