Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Di truyền học quần thể
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nghiên cứu về nhóm máu O, A, B của một quần thể người gồm 14500 người, thấy có 3480 người có nhóm máu A (kiểu gen IAI°, IAIA); 5075 người có nhóm máu B (kiểu gen IBI°, IBIB); 5800 người có nhóm máu AB (kiểu gen IaIB); 145 người có nhóm máu O (kiểu gen I°I°). Tần số tương đối của các alen IA, I , 1° trong quần thể người này là: Trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên không có chọn lọc và đột biến, tần số tương đối của alen A và a là p(A) : q(a) = 0,7 : 0,3. Tần số tương đối của hai alen A và a ở thế hệ sau là: Trong số các quần thể có cấu trúc di truyền sau, quần thể nào đạt trạng thái cân bằng di truyền? ** Một quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen là 21AA : 10Aa : 10aa. Cho quần thể tự thụ phấn qua 5 thế hệ. Tỉ lệ kiểu gen aa xuất hiện sau 5 thế hệ tự thụ phấn là: Hậu quả về mặt kiểu gen của quần thể tự phối là: Trong tổng số 1500 con bò của một trại chăn nuôi có 1050 con bò lông đen, 150 con bò lang trắng đen, 300 con bò lông vàng. Biết rằng kiểu gen AA qui định tính trạng lông đen, Aa qui định màu lông lang trắng đen, aa qui định màu lông vàng. Ở trạng thái cân bằng di truyền thành phần kiểu gen của quần thể là: "Biết A quy định lông xám trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng, các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất phát có 1020 chuột lông xám đồng hợp, 510 chuột có kiểu gen dị hợp.Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 3600 cá thể." Số lượng chuột ở từng kiểu gen khi đạt trạng thái cân bằng: Đặc điểm nào sau đây không có ở quần thể giao phối? "Trong một quần thể giao phối. A quy định quả tròn, a quy định quả bầu. Tần số alen A của quần thể là 0,9." Cấu trúc di truyền của quần thể lúc đạt cân bằng là: " Ở cừu, màu sắc mỡ do 1 gen trên NST thường quy định. A quy định mỡ vàng, a quy định mỡ trắng. Một quần thể gồm 12000 cá thể, trong đó có 11730 con mỡ vàng." Số cá thể có kiểu gen dị hợp:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.179
Thành viên mới nhất 158143781704845
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn