Ghi nhớ bài học |
Sinh học 12
Di truyền học quần thể
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Một quần thể bao gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 680 cá thể có kiểu gen aa. Tần số alen A và a trong quần thể này là: Điều nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của quá trình giao phối ngẫu nhiên (ngẫu phối)? Một quần thể thực vật ban đầu có cấu trúc di truyền cân bằng Hacđi - Vanbec là: 0,1AA + 0,8Aa + 0,1aa = 1. Sau 3 thế hệ nội phối thì quần thể đó có cấu trúc di truyền là: "Tần số tương đối của alen A trong phần đực của quần thể ban đầu là 0,7. Qua ngẫu phối, quần thể F2 đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa." Tần số tương đối mỗi alen của phần cái trong quần thể ban đầu là: Ý nghĩa thực tiễn của định luật Hacđi - Vanbec là: Nội dung nào sau đây sai? Một quần thể giao phối tự do có tần số kiểu gen aa = 0,16. Sau một thế hệ ngẫu phối có tần số kiểu gen aa = 0,04. Nếu không có đột biến xảy ra thì cấu trúc di truyền quần thể ban đầu là Qui ước một số gen ở người như sau: N: mắt đen; n: mắt nâu. Gen qui định tính trạng màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể thường. Gen A qui định máu bình thường; gen a qui định máu khó đông. Gen qui định tính chất máu nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Số loại kiểu gen tối đa có    thể có về các tính trạng trên là: "Hệ nhóm máu MN ở người do 2 loại alen M và N quy định, trong đó có M trội không hoàn toàn so với N. Một quần thể gồm 3600 người, trong đó số người có nhóm máu MN và N đều bằng 1620." Tần số tương đối các alen M và N là: Giả sử trong một quần thể thực vật ở thế hệ xuất phát các cá thể đều có kiểu gen Aa. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen AA trong quần thể sau 5 thế hệ tự thụ phấn bắt buộc là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 258.131
Thành viên mới nhất le-huu-do
Thành viên VIP mới nhất huu-duyVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn